Araştırma görevlisi kadrosuna başvuruda heyet raporu istenmemeli!!!

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi tarafından verilen Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylardan Sağlık Kurulu Raporu (Heyet) istenmemelidir !
Araştırma görevlisi kadrosuna başvuruda heyet raporu istenmemeli!!!

17 Mayıs 2019 tarihli Resmi Gazete'de Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi tarafından verilen Araştırma Görevlisi kadrosu ilanına müracaat edecek adaylardan; "Sağlık Kurulu (Heyet) (Kamu veya özel, tam teşekküllü hastaneden alınacaktır.) Raporu" istemiştir.

Bildiğiniz gibi, 09 Kasım 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in 8 nci maddesinin 2 nci fıkrasında; "İlan metninde, aranacak ve bu Yönetmelik kapsamında belirlenmiş olan şartlar, son başvuru tarihi, ön değerlendirme sonuçlarının ilan tarihi, giriş sınavı tarihi, yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarında senato kararıyla sözlü sınav sonucu 60 ve üzeri puan alanlar için yazılı sınav yapılacaksa yazılı sınav tarihi, sınav sonuçlarının açıklanacağı günler ile internet adreslerini içeren sınav takvimi de belirtilir. Son başvuru tarihi, ilan tarihinden itibaren on beş günden az olarak belirlenemez. Adayların başvuruları, ilanda belirtilen adrese şahsen veya posta yoluyla ya da ilanda belirtilmiş olması halinde internet yoluyla yapılır. Postadaki gecikmeler nedeniyle ilanda belirtilen süre içinde yapılamayan başvurular dikkate alınmaz." hükmü yer almaktadır.

Aynı yönetmeliğin "Ön Değerlendirme" başlıklı 10 uncu maddesinde ise; "Sınav jürisi; başvuran adaylar arasından ilan edilen kadro sayısının on katına kadar adayı, meslek yüksekokullarında bu kadrolarda istihdam edilecekler de dahil olmak üzere bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadrolarında ALES puanının %40'ını ve yabancı dil puanının %60'ını; bu Yönetmelik kapsamındaki diğer kadrolarda ALES puanının %60'ını ve yabancı dil puanının %40'ını; meslek yüksekokullarına müracaatlarda ise ALES puanının %70'ini ve lisans mezuniyet notunun %30'unu dikkate alarak belirler ve kadro ilanında belirtilen internet adresinde ilan eder. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın olması halinde, bu kişilerin tamamı sınava çağrılır. Başvuru sayısının ilan edilen kadronun on katından az olması halinde, adayların tamamı giriş sınavına alınır. Adayların ön değerlendirmede dikkate alınan puanları ile lisans mezuniyet notları, kadro ilanında belirtilen internet adresinde ilan edilir." ifadesi bulunmaktadır.

Diğer taraftan, 31 Temmuz 2009 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik"in "Başvuru Sahibinden Bilgi ve Belge İstenmesine İlişkin Esaslar" başlıklı 8 inci maddesinin 1/c fıkrasında; "İş sınavlarına müracaat safhasında sadece sınav için gerekli belgeler istenir; göreve başlamak için gereken belgeler ise sınavı kazananlardan istenir." hükmü kural olarak belirlenmiştir.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerine göre üniversiteler tarafından Resmi Gazete'de ilan edilen öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrolarına yapılan başvurular adaylar tarafından şahsen, posta veya ilanda belirtilmesi kaydıyla elektronik ortamda ilgili yükseköğretim kurumlarına yapılmaktadır. İlana yapılan başvurular sonucunda mezkur yönetmelikte belirtilen oranlara göre yapılan sıralamalar sonucunda yalnızca kadro sayısının on katına kadar aday giriş sınavına davet edilmektedir.

Mevzuat gereği, üniversitenin araştırma görevlisi kadrosu sınava girecek adayların bile belli olamadığı bir personel alımında daha ön başvuruda kişilerden "Sağlık Kurulu Raporu (Heyet)" istenmesi akla mantığa aykırı bir harekettir.

"Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik"te ifade edildiği üzere, göreve başlamak için gerekli olan Sağlık Kurulu Raporunun sadece sınavı kazananlardan istenmesi en doğru olanıdır.

Sıralama sonuçlarının belli olmadığı bir süreçte tüm adayları sağlık kurulu raporu aldırmaya zorlayarak kişilere maddi bir külfet yaratmak kırtasiyecilikten başka bir şey değildir.

Bu nedenle, ilanda sağlık kurulu raporu istendiğine dair ifadenin Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinden İPTAL EDİLMESİ gerekmektedir.

Memurlar.Net - Özel