Kamu Çalışanları Mesai Saatinde 'Yüksek Lisans' Yapabilir mi?

Bursa'da bir okulda Müdür Yardımcılığı yapan ve aynı zamanda da İngilizce öğretmeni olan şahıs Uludağ Üniversitesinin Yüksek Lisans programını kazanınca, eğitimini yapmak üzere haftanın iki günü öğleye kadar izin istedi.Ancak Okul İdaresi, mesainin 08.00-17.00 olduğunu belirterek izin vermedi. Bunun üzerine Okul Müdürü izin vermeme işleminin iptali için dava açtı.Yerel Mahkeme davacının davasını reddederken, İstinaf Mahkemesi eğitim ve öğretimin Anayasal bir hak olduğu ayrıca Yüksek Lisans yapma da kamu yararının bulunduğu gerekçeleriyle yerel mahkeme kararını hatalı buldu. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesinin 19/10/2017 tarihli 2017/1268 esas, 2017/1633 Karar sayılı kararında özetle, '...Milli Eğitim Bakanlığı izin yönergesinde,öğretmenlerin ders programlarının ,lisansüstü öğrenimlerine devam edebilmelerine imkan verecek şekilde, düzenleneceğinin, lisansüstü öğrenimine devam eden diğer kamu görevlilerinin ise,görevlerini aksatmamak şartıyla,izin verilmesi hususunda gerekli kolaylık sağlanacağının belirtildiği, davacının görev yaptığı okulda tek müdür yardımcısı olmadığı gibi, izin verilmesi halinde görevin aksayacağına ilişkin somut bir verinin dava dosyasına sunulmadığı, kaldı ki, yönergede gerekli kolaylıkların sağlanması gerektiğinin belirtildiği, eğitim ve öğretim hakkının anayasal güvence altına alındığı, davacının lisans üstü eğitimi almasının kamu yararına olduğu, bunun yanın da İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün izin vermemesi yolunda bir görüş belirtmediği hususları birlikte değerlendirildiğinde, Milli Eğitim Bakanlığı izin yönergesi kapsamında, davacının izin talebinin reddine ilişkin işlem konusunda, dava konusu işlemin hukuka aykırı olduğu..'şeklinde ifade etti. sgkrehberi.com