Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 13 Akademik Personel alacak

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi (İlkeler ve Kriterler) uyarınca Üniversitemizin çeşitli birimlerine Öğretim Üyesi alınacaktır.

Öğretim Üyeliğine müracaat eden adayların, ilanda açıklama olarak belirtilen şartlan sağlamaları ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48.maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

Öğretim Üyesi Kadrolarına müracaat edecek adaylar, http://pdb.dpu.edu.tr/ adresinde yer alan dilekçe ve istenilen diğer belgeler ile birlikte, ilan Resmi Gazete'de yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuruda bulunacaktır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

BİRİMİ BÖLÜM ABD/ASD/ PR UNVANI KADRO DERECESİ KADRO ADEDİ AÇIKLAMA
Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Mineraloji Petrografi Profesör 1 1 Kil minerallerinin oluşumu ve karakterizasyoııu ile killerin endüstriyel uygulamaları konusunda çalışmaları olmak.
Bedeıı Eğitimi ve Spor YO, Beden Eğitimi Öğretmenliği Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi 1 1 Sporda Psiko-sasyal alanlarda ve futbol taraftarlarıyla ilgili çalışma yapmış olmak.
Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Sınıf Eğitimi Doçent 3 1 Matematik eğitimi, matematiksel ıuodelleme, problem çözme alanlarında çalışmaları olmak.
Eğitim Bilimleri Eğitrnı Yönetimi 3 1 Eğitim yönetimi, felsefesi, örgütsel yurttaşlık konularında çalışmalın' yapmış olmak.
Feıı- Edebiyat Fakültesi Biyoloji Zooloji 1 1 Scaıubaeidae (Coleoptera) familyası özerine faımistik ve taksoııonıik çalışmalar yapmış olmak.
Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Genel Jeoloji Dr.Öğretim Üyesi 5 1 Kil, karbonat olnşıımlaramı jeolojisi, mineralojisi, jeokimyası ve kökeni kDiıulaınıda çalışmalar yapmış ohııak.
Makine Mühendisliği Konstriiksiyon ve İmalat 5 1 Hafif metal alaşımların üzerine yapılan kaplamaların koıozyoıı ve aşınma özellikleri konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Metahırji ve Malzeme Mühendisliği Seramik Mühendisliği 2 1 Elektrik akunı destekli flaş sinterleme üzerine deneyim ve uluslararası yayın sahibi ohııak.
Fen- Edebiyat Fakültesi Kimya Analitik Kimya 3 1 Eser element zenginleştirmesi, iyonlaşma sabiti ve gıafenoksit kollularında çalışmaları ohııak.
Sosyoloji Genel Sosyoloji ve Metodoloji 1 1 Göç sosyolojisi, siyasal kaüluıı. kimlik ve göç alanlarında çalışmalau olmak.
Eğitim Fakültesi Temel Eğitim SuıtfEğitimi 3 1 Smıf eğitimi alalımda doktora yapmış olmak ve ilkokul sosyal bilgiler öğretimi, vatandaşlık ve demokrasi komılaruıda çalışmaları bulunmak
Tavşanlı Turları İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Turizm İşletmeciliği Turizm İşletmeciliği 2 I İnsan kaynaklan yönetimi alalımda ayrımcılık ve ıızaktau eğitim çalışmaları ohııak.
3 1 Otel işletmelerinde örgütsel bağlılık ile ilgili çalışma yapmış ohııak.