Öğretim Elemanı Atamalarında Yeni Ölçütler Geliyor

Bildiğiniz üzere, yeni hükümet geçiş süreci ile birlikte yayımlanan uyum düzenlemeleri sonucunda; 78 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlükten kaldırılmasıyla Yükseköğretim Kurulunun üniversitelere kadro izni verme yetkisi iptal edilmişti.

Bu düzenleme sonucunda, uzun süredir yetkisizlik sebebiyle üniversiteler kadro ilanına çıkamıyordu.

Bugün yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 11 inci maddesine şu fıkra eklenmiştir;

"Öğretim elemanı kadrolarına, devlet yükseköğretim kurumları bünyesindeki birimler, önlisans, lisans ve lisansüstü programların sayısı, niteliği ve öğrenci sayıları ile yükseköğretim kurumunun eğitim-öğretim dışında yürüttüğü hizmetler dikkate alınarak Yükseköğretim Kurulunca çıkarılan norm kadro yönetmeliğine göre ilgili devlet yükseköğretim kurumunca atama yapılır."

 Ayrıca, düzenlemede belirtilen yönetmelik çıkartılana kadar işlemlerin aksamaması için geçici bir düzenleme eklenmiş; "Yükseköğretim kurulunca 11 inci maddenin 4 üncü fıkrasına göre hazırlanacak norm kadro yönetmeliği ile bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altmış gün içerisinde yürürlüğe konulur. Yönetmelik yürürlüğe girinceye kadar yükseköğretim kurumları atama yetkisini yönetmeliğin yürürlüğe girmesini beklemeksizin kullanabilir."
Bu kapsamda değerlendirildiğinde; 60 gün içerisinde çıkartılacak norm kadro yönetmeliğinde Yükseköğretim Kurulu tarafından öğretim elemanı kadroları ile ilgili izinler verilmeden somut ve ölçülebilir kriterler konularak üniversitelerde planlı bir kadrolaşma  yapılması hedefleniyor.
Somut ve ölçülebilir kriterlerin ne olabileceği henüz belirsiz olsa da, bizce dikkate alınacağını düşündüğümüz  hususları paylaşırsak;
1- Kadro talep edilen bölümün/programın mevcut öğrenci sayısı,
2-Bölüm bazında eğitim veriliyorsa ilgili bölümdeki öğretim üyesi ve diğer öğretim elemanı sayısı,
3-Anabilim dalı bazında eğitim veriliyorsa ilgili anabilim dalında öğretim üyesi ve diğer öğretim elemanı sayısı,
4- Kadro talep edilen bölümde yüksek lisans veya doktora eğitimi yürütülüp yürütülmediği,
3-Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Güzel Sanatlar gibi alan bazlı kadro değerlendirmelerinin yapılabileceği,
4-Kadro talep edilen bölümün YKS tercihlerindeki doluluk oranı,
5-Kadro talep edilen bölümün topluma hizmet kapsamında yaptığı faaliyetler,
Son olarak, yeni norm kadro yönetmeliği çıkana kadar üniversitelerin halihazırda bünyelerin izinli bulunan kadrolar haricinde yeni kadro ilanına çıkması ise mümkün görünmüyor.
Bu yazının tüm hakları (içerik ve görsel) akademikadro.net aittir.  akademikadro.net biçiminde aktif bağlantı kurulabilir, açık kaynak gösterilmek kaydıyla içerik ve görsel kullanılabilir. Açık kaynak gösterilmeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.