YÖK, bilimsel araştırma yapmayı engelleyen yönetmeliği acilen değiştirmeli!

Bildiğiniz gibi, ülkemizde görev yapmakta olan öğretim elemanlarından doktorasını tamamlamış olanlar, TÜBİTAK Bilim İnsanları Destek Programları Başkanlığı tarafından yürütülen 2219 Yurtdışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programıkapsamında yurtdışında araştırmalar yapmak üzere desteklenmektedir.

Bu program çerçevesinde, TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazanan devlet üniversitelerinde görevli öğretim elemanları, 12 (oniki) ayı aşmamak üzere araştırma yapacakları yurtdışı kurumlardan alacakları davet mektupları ile çalıştıkları yükseköğretim kurumlarına görevlendirme işlemleri için başvuruda bulunmaktadır.

Buraya kadar akademisyenler için her şey yolunda ilerlemekte iken, bir anda önlerine 35 sene evvel yürürlüğe konmuş, hatta zaman içerisinde bazı değişikliklere uğrasa da geçerliliğini bir şekilde koruyan "Yurtiçinde ve Yurtdışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik" çıkmaktadır.

Bu yönetmeliğin amacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 39 uncu maddesinde öngörülen yurtiçinde ve yurtdışında geçici görevlendirme esaslarını düzenlemek olup, mezkur yönetmelikte görevlendirmeler süre bakımından ikiye ayrılmıştır.

Buna göre, öğretim elemanlarının bilimsel toplantılara katılmak, inceleme, araştırma ve uygulama yapmak üzere süresi üç ay kadar (üç ay dahil) olan görevlendirmeler "kısa süreli" olarak belirlenirken, bu süreyi aşan görevlendirmeler ise yönetmelikte "uzun süreli" olarak tespit edilmiştir.

Bununla birlikte, ilgili yönetmeliğin 5 inci maddesinde; "Uzun süreli görevlendirme yapılabilmesi için; Devlet yükseköğretim kurumlarının öğretim üyesi kadrosunda fiilen altı yıl çalışan öğretim üyelerine yurt içinde veya yurt dışında ar-ge niteliğinde çalışmak üzere, ilgili yönetim kurulunun görüşü ve hizmetin aksamaması için gerekli tedbirlerin alınmış olması kaydıyla üniversite yönetim kurulu kararı ile öğretim üyesinin hazırladığı çalışma programı değerlendirilerek bir yıl süreyle ücretli izin verilebilir. İkinci defa ücretli izin kullanılabilmesi için öğretim üyesinin, birinci iznin sona erdiği tarihten itibaren asgari altı yıl süreyle bir devlet yükseköğretim kurumunda görev yapması gerekir." düzenlemesi yer almaktadır.

Bu maddede uzun süreli görevlendirmeler için şart koşulan "altı yıl fiilen öğretim üyesi olarak görev yapmak kriteri", TÜBİTAK 2219 Yurtdışı Doktora Sonrası Araştırma Bursu Programında başvuru koşulu olarak yer almadığı için, devletin bir kurumu sana burs desteği veriyorum yurtdışına bilimsel araştırma yapmaya gidebilirsin derken, öbürü de henüz yeterince öğretim üyesi olarak üniversitene hizmet etmedin dur bakalım diyor !

Dolayısıyla devletin bir kurumu bilimsel araştırmayı destekliyor, öbürü de önüne mevzuat engelleri koyuyor !

Bu nedenle, TÜBİTAK'tan belirli bir eleme ve değerlendirmeler sonucu sınırlı sayıda olan bu bursu almaya hak kazanan akademisyenlerimizin bilimsel araştırmalarına yurtdışında devam etmelerinin teminini sağlamak amacıyla, "Yurtiçinde ve Yurtdışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik"te yapılacak küçük bir düzenleme ile "kurumdışı ulusal yada uluslararası fonlarca burs desteği almaya hak kazananların bu yönetmelikte belirtilen süre sınırlamasına tabi olmaksızın en fazla 1 (bir) yıl süre ile yurtdışında görevlendirilmelerine" imkan tanınması büyük önem arz etmektedir.

Yavuz Selim KAPLAN

Memurlar.Net - Özel