Araştırma Görevlisi kadrolarında 35 Yaş Şartı ile ilgili önemli gelişme

Tüm Devlet ve Vakıf üniversitelerinde Araştırma Görevlisi başvurularında yaş sınırı geri getirildi.

Tüm Devlet ve Vakıf üniversitelerinde Araştırma Görevlisi başvurularında yaş sınırı geri getirildi.

Hatırlanacağı üzere Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 7 inci maddesinde yer alan "Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir. Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır." hükmü gereğince Araştırma Görevlisi kadrolarına başvurularda 35 yaşını doldurmayan adaylar başvuru yapabiliyordu. Ancak Araştırma görevlisi kadrolarına başvurabilmek için aranan bu yaş şartının iptali için Danıştay Sekizinci Dairesi nezdinde iptal davası açılmıştır. Danıştay Sekizinci Dairesi başvuruyu kabul ederek yönetmelikte aranan yaş sınırlamasını iptal etmişti.  Böylece yönetmelikle belirlenen yaş sınırının Kanunlara eklenmesi gerektiği ve Araştırma Görevlisi kadrolarına başvrularda yaş engeli ortadan kalkmıştı.

Ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından geçen yasayla 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanuna Araştırma görevlileri, yükseköğretim kurumlarında yapılan araştırma, inceleme ve deneylerde yardımcı olan ve yetkili organlarca verilen ilgili diğer görevleri yapan öğretim elemanıdır. “Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.” Bunlar ilgili anabilim veya anasanat dalı başkanlarının önerisi, Bölüm Başkanı, Dekan, enstitü, yüksekokul veya konservatuvar müdürünün olumlu görüşü üzerine rektörün onayı ile araştırma görevlisi kadrolarına en çok üç yıl süre ile atanırlar; atanma süresi sonunda görevleri kendiliğinden sona erer. Bunlar aynı usulle yeniden atanabilirler. hükmü eklenmiş olup, bundan sonraki süreçte Araştırma Görevlisi başvuru koşullarında 35 YAŞ sınırı geri getirilmiştir.