Azami süre içerisinde mezun olamayan lisans öğrencilerinin ilişikleri kesilecek mi?

 Üniversitelere azami süre içerisinde mezun olamayan lisans öğrencilerinin durumu ile ilgili önemli gelişme!!

Üniversitelere azami süre içerisinde mezun olamayan lisans öğrencilerinin durumu ile ilgili önemli gelişme!!

Bilindiği üzere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda yapılan değişiklikle Önlisans ve lisans öğrencilerin ilişiklerinin belirli şartlarda kesilebileceği belirtilmiştir. Bu yazımızda bu konuyu geniş bir şekilde ele alacağız.
İlgili kanunun 44 üncü maddesinde belirtilen "Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın öğrenim süresi iki yıl olan önlisans programlarını azami dört yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarını azami sekiz yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarını azami dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadırlar. Hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır. Azami süreler içinde katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Ancak üniversite yetkili kurullarının kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilebilir. " hükmü kapsamında öğrencilerin YÖK onayı ile ilişiklerinin kesilebileceği belirtilmiştir.
Bu durumu bir örnekle açıklamak gerekirse, 4 yıllık bir lisans programında okuyan bir öğrenci 7 yıllık azami süre içerisinde üst üste 4 kere ders kaydı yaptırmadığı takdirde ilgili Fakültenin Kararı, Üniversitesi Senato kararı ile birlikte YÖK'e bildirilirse ve uygun görülürse öğrencinin ilişiği kesilir.
Aynı yönetmeliğin başka fıkrasında yer alan " Ancak bu süreler sonunda kayıtlı olduğu öğretim kurumundan mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere bu beş ders için üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl (sınıf geçme esasına göre öğretim yapılan kurumlarda iki öğretim yılı); bir dersten başarısız olanlara ise öğrencilik hakkından yararlanmaksızın sınırsız, başarısız oldukları dersin sınavlarına girme hakkı tanınır. İzledikleri programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları hâlde yönetmeliklerinde başarılı sayılabilmeleri için öngörülen not ortalamalarını sağlayamamaları sebebiyle ilişikleri kesilme durumuna gelen son dönem (sınıf geçme esasına göre öğretim yapılan kurumlarda son sınıf) öğrencilerine not ortalamalarını yükseltmek üzere diledikleri derslerden sınırsız sınav hakkı tanınır. Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz. Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz. Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler sınava girdiği ders başına öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Açık öğretim öğrencileri, öğrencilik haklarından yararlanmak kaydı ile bu sürelerle kısıtlı değildir."
Yukarıdaki durumu örneklerle açıklamak gerekirse;
Örnek-1 Lisans programında okuyan bir öğrenci 7 inci yılın sonunda mezun olamadığını ve staj haricinde devamsızlıktan dersi kalmadığını ve 8 dersten başarısız olduğunu varsayalım. Bu 8 ders için iki ek sınav hakkı öğrenciye verilir. 8 dersten 5 ve altında başarısız dersi olanlara 3 yarıyıl daha ek süre verilir.  3 yarıyıl sonunda başarız dersini tek derse indirenlere  öğrencilik haklarından yararlandırılmaksızın başarısız dersinin sınavlarına mezun oluncaya kadar girebilir. Ancak  iki ek sınav verildiği halde 8 dersten 5'in üzerinde başarısız dersi olanların ise programdan ilişiği kesilir.
Örnek-2 Lisans programında okuyan bir öğrenci 7 inci yılın sonunda devamsızlık haricinde ek sınav kullanmadan 5 ve altında başarısız dersi olması halinde 4 yarıyıl ek süre verilir. Bu öğrencilerden de 4 yarıyıl sonunda başarısız dersini tek derse indirenlere sınırsız sınava girme hakkı verilir.

Örnek-3 İki ek sınav hakkı kullanıp ya da kullanmadan yarıyıl hakkı kazanan öğrenciler üst üste veya aralıklı olarak üç eğitim öğretim yılı boyunca sınava girmezler ise bu öğrencilerinde ilişikleri kesilecektir.

NOT: Bu hesaplama 2020-2021 eğitim öğretim yılı sonunda 7 inci yılını dolduran öğrencilere uygulanacaktır. 
gunluk-ustogrenci-isleriuniversiteler
YÖK'ten, Lisans Öğrencileri, Hakkında ,Önemli Karar !!!