YÖK Ortak Derslerle ilgili düzenleme yapacak !

Yükseköğretim kurumlarının lisans ve ön lisans programlarında ortak yürütülen derslerle ilgili yeni düzenleme çalışması başlatıldı.

Yükseköğretim kurumlarının lisans ve ön lisans programlarında ortak yürütülen derslerle ilgili yeni düzenleme çalışması başlatıldı.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 5/ı maddesinde yer alan; "Yükseköğretim kurumlarında, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk dili, yabancı dil, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre iş güvenliği uzmanı olabilecek mezunları yetiştiren fakültelerde iş sağlığı ve güvenliği zorunlu derslerdendir. Ayrıca, zorunlu olmamak koşuluyla beden eğitimi veya güzel sanat dallarındaki derslerden birisi okutulur. Bütün bu dersler en az iki yarıyıl olarak programlanır ve uygulanır." düzenlemesi çerçevesinde üniversitelerde Rektörlüğe bağlı olarak Yabancı Diller, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, Beden Eğitimi, Güzel Sanatlar gibi farklı bölümler üzerinden ortak dersler yürütülmektedir. 
Yükseköğretim kurumları ön lisans ve lisans programlarında verilen ortak derslerle ilgili olarak yeni bir düzenleme yapılması amacıyla konuyla ilgili alınan taslak kararı üniversitelerin görüşüne sunmuştur.
Taslak karara göre; farklı bölümler "Ortak Dersler Bölümü" tek çatısı altında birleştirilmek suretiyle ihtiyaçlara bağlı olarak bilişim teknolojileri, sağlık, sosyal ve beşeri bilimler alanlarından öğretim elemanı istihdam edilebilecektir.
İŞTE TASLAK KARAR
Yükseköğretim kurumlarının bünyesinde bütün önlisans ve lisans programlarında ortak dersler yürütmek üzere bölüm açılması konusu 29/01/2020 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında görüşülmüş ve yapılan 2547 Sayılı Kanun'un 2880 Sayılı Kanun'la değişik 7/h maddesi uyarınca,
1) Yükseköğretim kurumlarının bünyesindeki bütün ön lisans ve lisans programlarında, 2547 sayılı Kanun'un 5/i maddesi uyarınca verilmesi gereken ortak derslerin yanı sıra farklı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarının programlarındaki ortak dersler için ihtiyaçlara bağlı olarak bilişim teknolojileri, sağlık, sosyal ve beşeri bilimler alanlarından öğretim elemanları istihdam etmek üzere Rektörlükler bünyesinde Ortak Dersler Bölümü kurulabilmesine;
2) Bu kararın 1 inci maddesinde yer alan ortak dersleri yürütmek için üniversite bünyesinde ilgili fakülte, enstitü, yüksekokul ve bölümlerin bulunması halinde, söz konusu derslerin yürütülmesinde olabildiğince ilgili birimlerden yararlanılması; üniversite bünyesinde uzaktan eğitimle ilgili alt yapı mevcut ise söz konusu dersleri n uzaktan eğitim yoluyla da verilebilmesi ya da başka üniversitelerden uzaktan eğitim yoluyla alınması şeklindeki uygulamanın devamına;
3)Mühendislik eğitimi verilen fakültelerin programlarında temel bilimler kapsamında yer alan ortak derslerin yürütülmesinde ilgili alan fakültelerinden (fen, fen-edebiyat vd.) yararlanılması şeklindeki uygulamanın devamına; ancak bunun mümkün olmadığı durumlarda ilgili mühendislik fakültesi bünyesindeki ortak dersleri yürütmek üzere Temel Bilimler Bölümü ve bu bölüm altında ihtiyaçlara bağlı olarak (a) Matematik, (b) Fizik, (c) Kimya, (d) Biyoloji ve (e) Bilişim Teknolojileri Alanlarının tanımlanmasına;
4) Gerek rektörlük bünyesindeki Ortak Dersler Bölümü, gerekse mühendislik eğitimi verilen fakültelerdeki Temel Bilimler Bölümünde öğretim elemanı istihdamında, ders yükü ve öğrenci sayısı göz önünde bulundurularak öğretim elemanı talep ve atamalarının her bir alan için ayrı ayrı belirtilerek yapılmasına; servis dersleri veren yukarıdaki bölümlerde norm kadro planlaması yapılırken ve Yükseköğretim Kurulundan kadro talep edilirken bölüm ve alanlarına göre mevcut öğretim elemanı bilgi ve sayılarının da sisteme girilmesine ilişkin olarak yükseköğretim kurumlarından görüş alınmasına ve alınan görüşler de değerlendirildikten sonra karara bağlanmasının uygun olduğunu karar verilmiştir.


gunluk-ustogrenci-isleriuniversiteler
YÖK,Ortak Derslerle ilgili ,düzenleme, yapacak !