Sayıştay'dan geliştirme ödeneği kararı

Sayıştay Temyiz Kurulu, fiilen eğitim-öğretime başlanmayan fakültelere atanan ancak başka bir birime görevlendirilen akademik personele geliştirme ödeneğinin ödenmemesi gerektiğine hükmetti.

Sayıştay Temyiz Kurulu, fiilen eğitim-öğretime başlanmayan fakültelere atanan ancak başka bir birime görevlendirilen akademik personele geliştirme ödeneğinin ödenmemesi gerektiğine hükmetti.

Sayıştay Temyiz Kurulu incelediği olayda; fiilen eğitim-öğretime başlanmayan bir fakülteye atanan araştırma görevlisi Rektör tarafından 2547 sayılı Kanunun 13/b-4 maddesine göre eğitim-öğretimin devam ettiği Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine görevlendirilmiş ve tarafına geliştirme ödeneği ödenmiştir.
Sayıştay araştırma görevlisine ödenen geliştirme ödeneğinin mevzuata aykırı olduğunu tespit ederek borç çıkarmıştır. Araştırma Görevlisi konuyu idari mahkemeye götürmüştür.
İdare Mahkemesi, 2547 sayılı Kanunun 13/b-4 kapsamında yapılan görevlendirmenin geçici olarak değerlendirilemeyeceği, süresiz olarak yapılması nedeniyle naklen atama şekline büründüğü, görevlendirmenin bulunduğu yerin fiilen eğitim öğretim faaliyeti yürütüyor olması da geliştirme ödeneğinin alınabilmesi için yeterli olacağı, bu açıdan kendisine geliştirme ödeneği ödenmesi açısından yasal bir engel bulunmadığı ve yapılan ödemenin mevzuata uygun olduğuna hükmetmiştir.
Araştırma Görevlisi İdare Mahkemesinin kararını gerekçe göstererek Sayıştay'a itirazda bulunmuştur.
Sayıştay, 2547 sayılı Kanun'da yer alan niteliği itibariyle birbirinden farklı görevlendirme yöntemleri olan 35 inci madde, 40 ıncı maddenin (a) ve (b) fıkrası ve 41 inci madde için ayrı ayrı olmak üzere Geliştirme Ödeneğinin ödenme şartlarını düzenlediği ve Karar'da sayılmayan diğer görevlendirme yöntemleri ile birlikte 13/b-4 maddesi uyarınca yapılan görevlendirmeleri de bilinçli olarak kapsam dışında bıraktığına dikkat çekerek TEMYIZ TALEBINI REDDETMIŞTIR.
İŞTE SAYIŞTAY TEMYİZ KURULU KARARI
Konu: Fiilen eğitim öğretime başlanmamış bulunan Fakültede görevli akademik personele geliştirme ödeneğiödenmesi.
149 sayılı ilamın 3 üncü maddesiyle; Fiilen eğitim öğretime başlanmamış bulunan Güzel Sanatlar Fakültesinde görevli akademik personele geliştirme ödeneği ödenmesi nedeniyle ... TL'nin tazminine ilişkin hüküm tesis edilmiştir.
Sorumlu Harcama Yetkilisi (Dekan Yardımcısı) Yrd. Doç. Dr. ... göndermiş olduğu temyiz dilekçesinde özetle;
... Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde dekan yardımcısı olarak görev yaptığı döneme ilişkin, Sayıştay tarafından şahsıma (ve diğer dekan yardımcısı, dekan vekili ve fakülte sekreterine) 23 Mart 2017 tarihli ve 149 numaralı ilamla (karar tarihi 24.01.2017; karar no: 35453) "2015 yılı hesabı ile ilgili olarak düzenlenen yargılamaya esas rapor ile anılan rapora ilişkin Savcının ve Üyesinin yazılı düşünceleri 2. Dairede okunduktan sonra duruşmasız olarak, 6085 sayılı Sayıştay Kanunun 49 uncu maddesi gereğince yapılan yargılama sonunda" ... TL borç çıkarılmış ve mezkur ilam 04.04.2017 tarihinde tebliğ edildiği,
Aşağıda belirtilen hususların dikkate alınarak kararın yeniden gözden geçirilmesini talep ettiklerini;
1. Mezkür ilamda belirtilen devleti zarara uğratma hükmü için kendilerince asla bir kasıt veya kötü niyet olmadığı, yapılan ödemelerden ne "harcama yetkilisi" ne de "gerçekleştirme görevlisi" kesinlikle bir çıkar sağlamadığı, fazladan ödendiği söylenen paranın kimlere ve ne kadar ödendiğinin ilamda ekli belgede açıkça yazılı olduğu, akademik personel olarak bu türden ödeme emirlerini imzalamalarına rağmen gerçekten de bu cetveller hakkında yeterli bilgi sahibi olmadıkları, ancak idari görev nedeniyle imzalamak zorunda oldukları, ilgili memur tarafından yanlış hesaplanan, strateji daire başkanlığı (kurumdaki ödeme birimi) tarafından kontrolü sağlıklı yapılmayan bir durumdan yalnızca imza yetkilisinin sorumlu tutulmasının ayrıca üzerinde düşünülmesi gereken bir durum olduğu,
2. ... Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarım Anasanat Dalı'nda görev yapan Arş. Gör. ... adlı personelin, 2015 yılında ... Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde araştırma görevlisi olarak çalışmakta iken tarafına yersiz olarak geliştirme ödeneği ödendiği belirtilen dönemde fiilen eğitim öğretim yapılan ... Tıp Fakültesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinde 13/b-4 maddesi gereğince görevlendirilip, 12.08.2015 tarihine kadar bu görevi sürdürmüş olması nedeniyle, geliştirme Ödeneğinin ödenmesi koşulu olan fiilen eğitim öğretim faaliyetinin yapılması koşulunu gerçekleşmiş bulunduğu, Kayseri Bölge İdare Mahkemesinin 13/b-4 kapsamında yapılan görevlendirmenin geçici olarak değerlendirilemeyeceği yönündeki 18.03.2014 tarih ve E: 2014/330, K: 2014/346 sayılı kararında, 13/b-4 görevlendirmesinin geçici nitelikte olmadığı, süresiz olarak yapılması nedeniyle naklen atama şekline büründüğü, dolayısıyla 13/b-4 görevlendirmesi bulunan öğretim elemanının durumunun 2005/8681 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 2. Maddesinin a bendi kapsamında değerlendirilmesi gerektiği belirtildiği, bu karardan da anlaşılacağı üzere 13/b-4 görevlendirmesi bulunan öğretim elemanlarının kadrosunun, görevlendirmelerinin bulunduğu yere göre değerlendirileceği, görevlendirmenin bulunduğu yerin fiilen eğitim öğretim faaliyeti yürütüyor olmasının da geliştirme ödeneğinin alınabilmesi için yeterli olacağı, bu açıdan personellerine geliştirme ödeneği ödenmesi açısından yasal bir engel bulunmadığı ve yapılan ödemenin mevzuata da uygun olduğu,
Bu anlamda personellerine ödenen ... TL nin Geliştirme Ödeneğinin Ödenmesine Dair Usul ve Esaslar ile ilgili Kararın 2. maddesine aykırı olarak ödendiği ve Sayıştay Başkanlığının 30.03.2017 tarih ve 2015/149 sayılı ilamı gereğince iade edilmesi gerektiği belirtildiği,
Geliştirme Ödeneğinin Ödenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararının 1. Maddesine göre diğer yükseköğretim kurumlarına göre sosyo-ekonomik açıdan daha az gelişmiş yerlerde öğretim yapan ve/veya yeterli sayıda öğretim elemanı sağlanamayan yükseköğretim kuramlarında görevli öğretim elemanlarına geliştirme ödeneği ödeneceği,
Aynı Kararın 2. maddesinde ise bu geliştirme ödeneğinin hangi şartlarda verileceğinin belirtildiği, maddenin (a) bendine göre; bu ödeneğin verilmesi öngörülen yerlerdeki yükseköğretim kuramlarına ait öğretim elemanı kadrosuna atanarak, atandığı yükseköğretim kuramımda fiilen çalışanlara geliştirme ödeneği ödenmesi gerekeceği,
2. Maddenin son fıkrasına göre ise geliştirme ödeneği ödenmesi öngörülen yerlerde yeni kurulan yükseköğretim kurumlarının fiilen eğitim-öğretim faaliyetine başlamamış olması durumunda bu yerlerdeki yükseköğretim kurumları için belirlenmiş geliştirme ödeneğinin, söz konusu yükseköğretim kuramlarının eğitim-öğretime başlaması konusunda Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından izin verilmiş olması kaydıyla ve fiilen eğitim-öğretime başlanıncaya kadar sadece rektör, dekan, yüksekokul müdürü, enstitü müdürü ve konservatuar müdürü olarak atanmış öğretim elemanlarına ödeneceği, bunlar dışında kalan öğretim elemanlarına bu ödeneğin verilmeyeceğinin hükme bağlandığı,
Bu hükümler birlikte değerlendirildiğinde, öğretim elemanına geliştirme ödeneği ödenebilmesinin, kişinin fiilen eğitim- öğretime başlamış olan bir yükseköğretim kuramımda kadrosunun olması ve bu kurumda fiilen çalışması şartına bağlı olduğunun görüldüğü,
Arş. Gör. ... 'a ait belgelerin:
1- ... Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde araştırma görevlisi olarak çalışırken Rektörlük Makamının 05.12.2014 tarih ve 4554 sayılı yazıları ile ... Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesine Kalite Yönetim Direktörü olarak 13/b-4 maddesince görevlendirilme (EK: 2) ve bu görevlendirmenin 12.08.2015 tarihinde sona erdirilmesi (EK: 3)
2- Aktif görevde olan ve 13/b-4 görevlendirmesi bulunan öğretim elemanlarının almış oldukları geliştirme ödeneğinin kendilerine ödenmesinin yasal olduğuna dair 2014/330 Esas No'lu 2014/346 Karar No'lu Kayseri Bölge İdare Mahkemesinin kararı (EK: 16)
Belirterek verilen tazmin hükmünün bozulmasını talep etmiştir.
Başsavcılık mütalaasında;
"... Üniversitesi 2015 yılı hesabının 2. Daire tarafından yargılanması sonucu çıkarılan 23.3.2017 tarihli ve 149 sayılı İlamın 3'üncü maddesinde yer alan tazmin hükmüne karşı Harcama Yetkilisi ... 'nın verdiği ve ilgideki yazı ile Başsavcılığa intikal ettirilen dilekçe ve ekleri incelendi.
Adı geçenin dilekçesinde sözü edilen ilamın 3'üncü maddesine ilişkin olarak, eğitim ve öğretime başlamamış kurumlarda görevli personele geliştirme ödeneği verildiği, bu ödeneği alan bir personelin görevine son verildiği, benzeri durumdaki öğretim elemanlarına geliştirme Ödeneği verilmesinde mevzuatına aykırılık bulunmadığı yönünde Kayseri Bölge İdare Mahkemesi tarafından verilmiş karar bulunduğu belirtilerek, verilen tazmin kaldırılmasına karar verilmesi talep edilmektedir.
Ortaya konulanlar Daire kararının gerekçelerini karşılamaktan uzaktır. Bu itibarla adı geçenin temyiz talebinin reddi ile Daire Kararının onanmasına karar verilmesinin uygun olacağı mütalaa olunmaktadır." şeklinde görüş bildirilmiştir.
Fer'i Müdahil Olarak Temyiz Talebinde Bulunan ve Kurulumuzun 31.01.2018 Tarihli Toplantısında Talebi Kabul Edilen Araş. Gör. ... 'ın Başkanlık Kayıtlarına 18.04.2017 Tarihinde Giren Dilekçesinde Özetle;
... Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarım Anasanat Dalı'nda araştırma görevlisi olarak çalıştığı, dekanlık adına yazılmış ancak ilgili makamın imzası bulunmayan, tarih ve sayısı belirsiz bir yazının Fakülte Sekreteri tarafından kendisine tebliğ edildiği, ilgili yazıda 2015 yılında kendisine ödenen ... TL geliştirme ödeneğinin, Geliştirme Ödeneğinin Ödenmesine Dair Usul ve Esaslar ile ilgili Kararın 2. maddesine aykırı olarak ödendiği ve Sayıştay Başkanlığının 30.03.2017 tarih ve 2015/149 sayılı ilamı gereğince iade edilmesi gerektiği belirtildiği, ilgili yazıda istenen geri ödeme hukuki gerekçelere dayanmadığından itiraz etme zarureti hasıl olduğu,
Geliştirme Ödeneğinin Ödenmesine Dair Bakanlar Kumlu Kararının 1. Maddesine göre diğer yükseköğretim kuramlarına göre sosyo-ekonomik açıdan daha az gelişmiş yerlerde öğretim yapan ve/veya yeterli sayıda öğretim elemanı sağlanamayan yükseköğretim kuramlarında görevli öğretim elemanlarına geliştirme ödeneği ödeneceği
Aynı Kararın 2. maddesinde ise bu geliştirme ödeneğinin hangi şartlarda verileceği belirtildiği, maddenin (a) bendine göre; bu ödeneğin verilmesi öngörülen yerlerdeki yükseköğretim kuramlarına ait öğretim elemanı kadrosuna atanarak, atandığı yükseköğretim kuramunda fiilen çalışanlara geliştirme ödeneği ödenmesi gerekeceği,
2. Maddenin son fıkrasına göre ise geliştirme ödeneği ödenmesi öngörülen yerlerde yeni kurulan yükseköğretim
kuramlarının fiilen eğitim-öğretim faaliyetine başlamamış olması durumunda bu yerlerdeki yükseköğretim kuramları için belirlenmiş geliştirme ödeneğinin, söz konusu yükseköğretim kuramlarının eğitim-öğretime başlaması konusunda Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından izin verilmiş olması kaydıyla ve fiilen eğitim-öğretime başlanıncaya kadar sadece rektör, dekan, yüksekokul müdürü, enstitü müdürü ve konservatuar müdürü olarak atanmış öğretim elemanlarına ödeneceği, bunlar dışında kalan öğretim elemanlarına bu ödeneğin verilmeyeceğinin hükme bağlandığı,
Bu hükümler birlikte değerlendirildiğinde, öğretim elemanına geliştirme ödeneği ödenebilmesinin, kişinin fiilen eğitim- öğretime başlamış olan bir yükseköğretim kurumunda kadrosunun olması ve bu kurumda fiilen çalışması şartına bağlı olduğu görüldüğü,
Kendisine tebliğ edilen yazıdan, şahsına yersiz ödendiği belirtilen geliştirme ödeneğinin iadesinin istenme gerekçesinin, kadrosunun bulunduğu Güzel Sanatlar Fakültesinin henüz eğitim öğretime başlamamış olması nedeniyle kendisine geliştirme ödeneği ödenmemesi gerekliliği olarak belirtildiği,
... Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde araştırma görevlisi olarak çalışmakta iken kendisine yersiz olarak geliştirme ödeneği ödendiği belirtilen dönemde fiilen eğitim öğretim yapılan ... Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesine 13/b-4 maddesi gereğince görevlendirilip, 12.08.2015 tarihine kadar bu görevi sürdürmüş olması nedeniyle, geliştirme ödeneğinin ödenmesi koşulu olan fiilen eğitim öğretim faaliyetinin yapılması koşulu gerçekleşmiş bulunduğu, Kayseri Bölge İdare Mahkemesinin 13/b-4 kapsamında yapılan görevlendirmenin geçici olarak değerlendirilemeyeceği yönündeki 18.03.2014 tarih ve E: 2014/330, K: 2014/346 sayılı kararında, 13/b-4 görevlendirmesinin geçici nitelikte olmadığı, süresiz olarak yapılması nedeniyle naklen atama şekline büründüğü, dolayısıyla 13/b-4 görevlendirmesi bulunan öğretim elemanının durumunun 2005/8681 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 2. Maddesinin a bendi kapsamında değerlendirilmesi gerektiği belirtildiği, bu karardan anlaşılacağı üzere 13/b-4 görevlendirmesi bulunan öğretim elemanlarının kadrosunun, görevlendirmelerinin bulunduğu yere göre değerlendirileceği, görevlendirmenin bulunduğu yerin fiilen eğitim öğretim faaliyeti yürütüyor olması da geliştirme ödeneğinin alınabilmesi için yeterli olacağı, bu açıdan kendisine geliştirme ödeneği ödenmesi açısından yasal bir engel bulunmadığı, yapılan ödemenin mevzuata uygun olduğu,
Kendisine sehven ödendiği belirtilen geliştirme ödeneğinin idare tarafından geri ödenmesinin istenmesinin, hukuki olarak idari işlemin geri alınması niteliğinde olduğu, idarenin hukuka aykırı işlemini yürürlükten kaldırma yöntemlerinden biri olan geri almanın, idari işlemin yapıldığı andan itibaren ortadan kaldırılması, hukuk aleminden silinmesi, bir idari işlemin başka bir idari işlemle hükümsüz hale getirilmesi, işlemin hiç yapılmamış var sayılması olduğu, idarenin hukuka aykırı işlemini geri almada keyfi hareket edemeyeceği, yokluk ve açık hata halleri ile ilgilinin hilesi sonucu tesis edilen işlemler dışındaki idari işlemler açısından, idarenin hukuka aykırı işlemini dava açma süresi içinde geri alabileceği, kişilerin hukuki durumlarının her an değişeceği endişesi içinde olmamalarını ifade eden "Hukuki İstikrar ve Güven İlkesi" nin, belli bir süre geçtikten sonra hukuka aykırı işlemin geri alınmasını önlediği,
Bu kapsamda verilen Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulunun 27.01.1973 tarih ve E: 1972/6, K: 1973/2 sayılı kararında;
"Yokluk ile mutlak butlan halleri hariç ve kişinin gerçek dışı beyanı veya hilesi de sebebiyet vermemiş olmak kaydıyla, idare yanlış şart tasarrufunu, ancak iptal davası süresi veya kanunlarda özel bir süre varsa bu süre içinde yahut iptal davası açılmışsa dava sonuna kadar, geriye yürür şekilde geri alabilir. Bu süreler geçtikten sonra yanlış tasarruf geriye yürür şekilde geri alınamaz. Bu süreler geçtikten sonra yanlış tasarrufun geri alınması halinde geri alma gününe kadar doğmuş durumlar, parasal sonuçlan da dahil olmak üzere, hukuken kazanılmış durum olarak tanınması gerekir" şeklinde karar verildiği,
Aynı doğrultuda verilen Danıştay İBGK 22.12.1973 tarihli ve K:1973/14 sayılı kararında; idarenin, yokluk, açık hata, memurun gerçek dışı beyanı veya hilesi hallerinde, süre aranmaksızın kanunsuz terfi veya intibaka dayanarak ödediği meblağı her zaman geri alabileceğini, bu istisnalar dışında kalan hatalı ödemelerin istirdadının hatalı ödemenin ilk yapıldığı tarihten başlamak üzere 60 gün içinde mümkün olduğu,60 günlük süre geçtikten sonra istirdat edilemeyeceğini hükme bağlandığı,
İlgili kararlar çerçevesinde geliştirme ödeneğinin kendisine sehven ödenmesi hususunda şahsına atfedilebilecek herhangi bir kusurun ya da idareyi yanıltmaya dönük hileli bir davranışının bulunmadığı, bu nedenle hatalı ödemenin yapılmasının üzerinden 60 günden fazla bir süre geçmiş olduğundan ilgili meblağın şahsından istenmesinin usulsüz olduğu,
Aktif görevde olduğunun ispatı belgelerin ekte belirtildiği, yasal evraklara dayalı olarak detaylı açıklamanın aşağıda verildiği:
"1- ... Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde araştırına görevlisi olarak çalışırken Rektörlük Makamının 05.12.2014 tarih ve 4554 sayılı yazıları ile ... Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesine Kalite Yönetim Direktörü olarak 13/b-4 maddesince görevlendirildim (EK:2). Bu görevlendirme 12.08.2015 tarihinde sona erdirilmiştir (EK:3). Bu süreç içerisinde;
A- EK:4, 5, 6 ve 7'den de anlaşılacağı üzere Kalite Yönetimi ile ilgili prosedür tarafıma bildirilmiş ve bu prosedürlerin hastanede uygulanmasına yönelik çalışmaların yapılması istenmiştir. Görevlendirmenin yapılmasından sonra bu prosedürün programlaması yapılmış ve fiiliyeti sağlanmıştır.
B- Bu görevlendirme kapsamında 2015 yılı Hizmet Kalite Standartları Eğitim Planı kapsamında eğitim verilmiştir (EK: 8).
C- 2015/1. Dönemi için Öz Değerlendirme Planı hazırlanmıştır ve plan kapsamında denetimler yapılarak, hem denetim esnasında hem de denetim sonrası tüm Tıp Fakültesi Hastanesindeki Personele eğitimler verilmiştir. (EK: 9).
D- Toplam Kalite Yönetimi, Sağlıkta Hizmetlerinde Kalite, Hastane Kalite Standartları adında eğitimler verilmiştir (EK: 10).
E- Tıp Fakültesi Hastanesindeki tüm Birim Sorumlularına toplantı yöneticisi olarak eğitim verilmiştir (EK: 11).
F- Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğrencilerine ve çeşitli okullardan gelen öğrencilere staj eğitimi için Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesinde detaylı Sağlıkta kalite eğitimleri verilmiştir (EK: 12).
2- 06.04.2017 tarihinde Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesi başhekimliği bu göreve ilişkin detaylı bilgiyi tarafıma vermiştir (EK: 13).
3- 05.10.2015 tarihinde hamileliğim nedeni ile doğum iznine ayrıldım ve bu süreçte zaten geliştirme ödeneğiödenmemiştir (EK: 14).
4- 07.10.2015 tarihinde doğum iznine ayrıldığım dekanlık makamının resmi yazısı ile tescil edilmiştir (EK: 15).
5- Aktif görevde olan ve 13/b-4 görevlendirmesi bulunan öğretim elemanlarının almış oldukları geliştirme ödeneğinin kendilerine Ödenmesinin yasal olduğuna dair 2014/330 Esas No'lu 2014/346 Karar No'lu Kayseri Bölge İdare Mahkemesinin kararı da mevcuttur (EK: 16)."
Açıklanan nedenlerle durumun tekrar gözden geçirilerek kendisine 06.04.2017 tarihinde tebliğ edilen kararın iptal edilmesi ve yapılan işlem sonucu hakkında 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu uyarınca bilgi verilmesini
Talep etmiştir.
Araş. Gör. ... Başkanlık kayıtlarına 30.05.2017 tarihinde giren aynı mahiyette ikinci bir Dilekçe daha sunmuştur.
Duruşma talep eden sorumluya duruşma gününe ilişkin tebligat yapılmasına rağmen duruşmada hazır bulunmadıkları, kanuni bir vekil göndermedikleri ve duruşmada hazır bulunmama nedenlerini kabul edilebilir bir belge ile tevsik etmedikleri anlaşılmış olup diğer yandan kendisine fer'i müdahil olarak asıl sorumlu ile birlikte duruşmaya katılması için izin verilen Araş. Gör. ... 'ın ise asıl sorumlu duruşmaya katılmadığı için kendisi de dinlenilmeyerek mevcut belgelerin okunup incelenmesinden sonra,
GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:
149 sayılı ilamın 3 üncü maddesiyle; Fiilen eğitim öğretime başlanmamış bulunan Güzel Sanatlar Fakültesinde görevli akademik personele geliştirme ödeneği ödenmesi nedeniyle ... TL'nin tazminine ilişkin hüküm tesis edilmiştir.
2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu'nun "Geliştirme ödeneği" başlıklı 14 üncü maddesinde:
"Diğer yükseköğretim kurumlarına göre sosyo-ekonomik açıdan daha az gelişmiş yerlerde öğretim yapan ve/veya yeterli sayıda öğretim elemanı sağlanamayan yükseköğretim kurumları ile bunların bölümlerinde görevli öğretim elemanlarına; almakta oldukları aylık gösterge ve ek gösterge toplamının 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca belirlenen aylık katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın beş katına kadar geliştirme ödeneği ödenebilir.
Geliştirme ödeneği verilecek yükseköğretim kurumları, ödeneğin verilmesine ilişkin usul ve esaslar ile oran veya miktarları, bu ödenekten yararlanma süresi ile yararlanamayacak olanlar ve diğer hususlar Yükseköğretim Kurulu ile Milli Eğitim Bakanlığının görüşü ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edilir.
Bu ödenek damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz."
hükmü yer almakta olup anılan madde gereğince çıkarılan 2005/8681 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilen "Geliştirme Ödeneği Ödenmesine Dair Karar"ın 2 nci maddesinde ise aynen;
" Geliştirme ödeneği;
a) Bu ödeneğin verilmesi öngörülen yerlerdeki yükseköğretim kurumlarına ait öğretim elemanı kadrosuna atanarak, atandığı yükseköğretim kurumunda fiilen çalışanlara,
b) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 35 inci maddesi ve 40 ıncı maddesinin (b) fıkrası ile 41 inci maddesi uyarınca diğer yükseköğretim kurumlarında görevlendirilenlere,
c) Kadrosu başka bir yükseköğretim kurumunda olmakla birlikte, geliştirme ödeneği verilmesi öngörülen yerlerdeki yükseköğretim kurumlarına rektör veya dekan olarak usulüne uygun şekilde atananlara, görevin yapıldığı yükseköğretim kurumlarının bulunduğu yerler için bu Karara ekli cetvelde öngörülen oranlar üzerinden fiilen görev yaptıkları sürece ödenir.
2547 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinin (a) fıkrasına dayanılarak yükseköğretim kurumlarında ders vermek üzere görevlendirilen öğretim elemanlarına, kadrolarının yer aldığı yükseköğretim kurumunun bulunduğu yerler için ekli cetvelde öngörülen oranlar üzerinden geliştirme ödeneği ödenir.
Bu Karara ekli cetvelde geliştirme ödeneği ödenmesi öngörülen yerlerde yeni kurulan yükseköğretim kurumlarının fiilen eğitim-öğretim faaliyetine başlamamış olması durumunda bu yerlerdeki yükseköğretim kurumları için belirlenmiş geliştirme ödeneği, söz konusu yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretime başlaması konusunda Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından izin verilmiş olması kaydıyla ve fiilen eğitim-öğretime başlanıncaya kadar sadece rektör, dekan, yüksekokul müdürü, enstitü müdürü ve konservatuar müdürü olarak atanmış öğretim elemanlarına ödenir."
hükmü bulunmaktadır.
Buna göre söz konusu Bakanlar Kurulu Kararının 2 nci maddesinde geliştirme ödeneğinin; bu ödeneğin verilmesi öngörülen yerlerdeki yükseköğretim kurumlarına ait öğretim elemanı kadrosuna atanarak, atandığı yükseköğretim kurumunda fiilen çalışanlara görevin yapıldığı yükseköğretim kurumlarının bulunduğu yerler için ekli cetvelde öngörülen oranlar üzerinden fiilen görev yaptıkları sürece ödeneceği belirtilmekte, fiilen eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamamış yükseköğretim kurumlarında ise geliştirme ödeneğinin sadece rektör, dekan, yüksekokul müdürü, enstitü müdürü ve konservatuar müdürü olarak atanmış öğretim elemanlarına ödeneceği açık bir şekilde belirtilmiş olup, bu sayılan unvanlar dışında (Güzel Sanatlar Fakültesi özelinde dekan dışında) kalan diğer öğretim elemanlarına geliştirme ödeneği ödenmesi öngörülmemiştir.
Sorumlu savunmasında; İlamın ekinde yer alan Kamu Zararı Hesap Tablosunda sayılan ahizlerden, kadrosu Güzel Sanatlar Fakültesi'nde olan Araş. Gör. ... 'ın, Rektörlük Makamının 05.12.2014 tarih ve 4554 sayılı yazısı ile 2547 sayılı Kanun'un 13/b-4 maddesi uyarınca Üniversitenin Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesine Kalite Yönetim Direktörü olarak görevlendirildiği, anılan görevlendirmenin 12.08.2015 tarihinde sona erdiğini ve 13/b-4 görevlendirmesi bulunan öğretim elemanlarının almış oldukları geliştirme ödeneğinin mevzuata uygun olduğuna dair Kayseri Bölge İdare Mahkemesi kararı bulunduğunu ifade etmektedir.
2547 sayılı Kanun'un 13/b-4 üncü maddesinde; rektörlerin görev, yetki ve sorumlulukları arasında "Gerekli gördüğü hallerde üniversiteyi oluşturan kuruluş ve birimlerde görevli öğretim elemanlarının ve diğer personelin görev yerlerini değiştirmek veya bunlara yeni görevler vermek," de sayılmıştır. Buna göre 13/b-4 maddesi; üniversitelerin üst yöneticisi olan rektörlere, üniversite bünyesinde görevli akademik ve idari personelin görev yerlerini değiştirme ve bunlara yeni görev verme konusunda sahip olduğu yetkinin yasal çerçevesini oluşturmaktadır.
Söz konusu 13/b-4 maddesi bir görevlendirme olmakla birlikte, mevzuatta yer alan birbirinden farklı özlük hakkı ödemelerinin her biri için anılan görevlendirmenin ayrı ayrı sonuçları olabilecektir. Geliştirme ödeneği özelinde konu ele alındığında, kanun koyucu bu ödeneğin kanuni çerçevesini ortaya koyduktan sonra; geliştirme ödeneği verilecek yükseköğretim kurumlarını, ödeneğin verilmesine ilişkin usul ve esaslar ile oran veya miktarlarını, bu ödenekten yararlanma süresi ile yararlanamayacak olanlar ve diğer hususların Yükseköğretim Kurulu ile Milli Eğitim Bakanlığının görüşü ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edileceğini kurala bağlamıştır. Nitekim Bakanlar Kurulu da bu yetkisini yukarıda ifade olunan 2005/8681 Karar ile kullanmıştır.
Anılan Karar, Geliştirme Ödeneğinin ödenebilmesi için ödeneğin verilmesi öngörülen yerlerdeki yükseköğretim kurumlarına ait öğretim elemanı kadrosuna atanarak, atandığı yükseköğretim kurumunda fiilen çalışma şartı getirmekte, fiilen eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamamış yükseköğretim kurumlarında ise geliştirme ödeneğinin sadece rektör, dekan, yüksekokul müdürü, enstitü müdürü ve konservatuar müdürü olarak atanmış öğretim elemanlarına ödeneceği açık bir şekilde belirtmektedir.
Bununla birlikte Karar'da ilave olarak, 2547 sayılı Kanun'da yer alan niteliği itibariyle birbirinden farklı görevlendirme yöntemleri olan 35 inci madde, 40 ıncı maddenin (a) ve (b) fıkrası ve 41 inci madde için ayrı ayrı olmak üzere Geliştirme Ödeneğinin ödenme şartlarını düzenlemiş böylelikle Karar'da sayılmayan diğer görevlendirme yöntemleri ile birlikte 13/b-4 maddesi uyarınca yapılan görevlendirmeleri de bilinçli olarak kapsam dışında bırakmıştır.
Açıklanan nedenlerle, temyiz talebinin reddi ile 149 sayılı ilamın 3 nci maddesiyle ... TL için verilen tazmin hükmünün TASDİKİNE, (Üyeler ..., ... ve ...'nun aşağıda yazılı azınlık görüşlerine karşı) oyçokluğuyla 21.02.2018 tarihinde karar verildi.
Karşı oy gerekçesi
(Üyeler ... ve ....'nun karşı oy gerekçesi;
... Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde araştırma görevlisi olarak çalışmakta iken kendisine yersiz olarak geliştirme ödeneği ödendiği belirtilen Araş. Gör. ... fiilen eğitim öğretim yapılan ... Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesine 2547 sayılı Kanun'un 13/b-4 maddesi gereğince görevlendirilip, 12.08.2015 tarihine kadar bu görevi sürdürmüş olması nedeniyle, geliştirme ödeneğinin ödenmesi koşulu olan fiilen eğitim öğretim faaliyetinin yapılması koşulu gerçekleşmiş bulunmaktadır. 2547 sayılı Kanun'un 13/b-4 maddesi uyarınca yapılan görevlendirme geçici nitelikte değildir. Dolayısıyla 13/b-4 görevlendirmesi bulunan öğretim elemanının durumunun 2005/8681 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 2. Maddesinin a bendi kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir. Buna göre 13/b-4 görevlendirmesi bulunan öğretim elemanlarının kadrosunun, görevlendirmelerinin bulunduğu yere göre değerlendirilmesi, görevlendirmenin bulunduğu yerin fiilen eğitim öğretim faaliyeti yürütüyor olmasının da geliştirme ödeneğinin alınabilmesi için yeterli olması, bu açıdan kendisine geliştirme ödeneği ödenmesi açısından yasal bir engel bulunmadığı anlaşılmaktadır. Bu nedenle Daire tarafından verilen tazmin hükmünden 2547 sayılı Kanun'un 13/b-4 maddesi gereğince görevlendirilen Araş. Gör. ... 'a yapılan ödemenin düşülmesi suretiyle kalan tutar için Düzelterek Tasdik kararı verilmesi gerekir.)
(Üye ...'nün karşı oy gerekçesi;
... Üniversitesinde fiilen eğitim öğretime başlanmamış bulunan Güzel Sanatlar Fakültesinde görevli akademik personele geliştirme ödeneği ödenmesi nedeniyle tazmin hükmü verildiği anlaşılmaktadır.
2914 sayılı Kanunun 14. maddesi ile diğer yükseköğretim kurumlarına göre sosyo-ekonomik açıdan daha az gelişmiş yerlerde öğretim yapan ve/veya yeterli sayıda öğretim elemanı sağlanamayan yükseköğretim kurumları ile bunların bölümlerinde görevli öğretim elemanlarına geliştirme ödeneği ödenebilme imkanı getirilmiş, bu hususta düzenleme yapma yetkisi de Bakanlar Kuruluna bırakılmıştır. Bu düzenlemenin gelişmekte olan yükseköğretim kurumlarına öğretim elemanı sağlanmasındaki güçlüğün azaltılması ve bu kurumlarda öğretim elemanı olarak çalışmanın özendirilmesi amacıyla yapıldığı anlaşılmaktadır.
Kanunda bu ödeneğin ne zaman verilmeye başlanacağı hususunda bir açıklık bulunmamakla birlikte ilgili Bakanlar Kurulu Kararında yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretime başlaması konusunda Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından izin verilmiş olması kaydıyla ve fiilen eğitim-öğretime başlanıncaya kadar sadece rektör, dekan, yüksekokul müdürü, enstitü müdürü ve konservatuar müdürü olarak atanmış öğretim elemanlarına ödeneğin verilebileceği ifade edilmiştir. Bu düzenleme karşısında öncelikle Yükseköğretim kurumundan ne anlaşılması gerektiğine bakmak gerekir. 2547 sayılı kanunun 3. maddesi d fıkrasında "Üniversite: Bilimsel özerkliğe ve kamu tüzelkişiliğine sahip yüksek düzeyde eğitim - öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapan; fakülte, enstitü, yüksekokul ve benzeri kuruluş ve birimlerden oluşan bir yükseköğretim kurumudur." şeklinde tanımlanmıştır. Aynı kanunda fakülte, enstitü ve yüksekokul gibi birimler de yükseköğretim kurumu olarak tanımlanmışsa da üniversitenin tek başına bir yükseköğretim kurumu olarak algılanmasında da bir beis bulunmamaktadır. Yani üniversitenin her hangi bir biriminde eğitime başlanılmış olması o üniversitede eğitimin başladığı anlamına gelebilir. Yükseköğretim kurumu ifadesinden sadece o fakülte veya enstitünün anlaşılması gerektiğine dair net bir ifade bulunmamaktadır. Bu nedenle ... Üniversitesinin kurulup eğitime başladığı 1992 yılında eğitim-öğretim faaliyetine başlama şartını gerçekleştirdiği düşünülebilir.
Diğer husus kimlerin bu ödenekten yararlanabileceği hususudur. Söz konusu Bakanlar Kurulu kararında, ödeneğin; yükseköğretim kurumlarına ait öğretim elemanı kadrosuna atanarak, görevin fiilen yapılması halinde ödeneceği ifade edilmiştir. 2547 sayılı Kanunun 22. maddesinde öğretim üyelerinin görevleri;
"a. Yükseköğretim kurumlarında ve bu kanundaki amaç ve ilkelere uygun biçimde ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde eğitim - öğretim ve uygulamalı çalışmalar yapmak ve yaptırmak, proje hazırlıklarını ve seminerleri yönetmek,
b. Yükseköğretim kurumlarında, bilimsel araştırmalar ve yayımlar yapmak,
c. İlgili birim başkanlığınca düzenlenecek programa göre, belirli günlerde öğrencileri kabul ederek, onlara gerekli konularda yardım etmek, bu kanundaki amaç ve ana ilkeler doğrultusunda yol göstermek ve rehberlik etmek,
d. Yetkili organlarca verilecek görevleri yerine getirmek,
e. Bu kanunla verilen diğer görevleri yapmaktır." şeklinde tadat edilmiştir. Görüldüğü üzere öğretim üyelerinin görevi eğitim ve öğretimle sınırlandırılmamış, seminerleri yönetmek, bilimsel araştırmalar ve yayımlar yapmak da görev olarak sayılmıştır.
Sonuç olarak kanun ve bakanlar kurulu birlikte değerlendirildiğinde, yükseköğretim kurumundan ne anlaşılması gerektiği, görevin fiilen yapılması ifadesinden sadece eğitim ve öğretimin mi anlaşılması gerektiği hususlarının yoruma açık olduğu görülmekte olduğundan, düzenlemenin amacının da yükseköğretim kurumlarına öğretim elemanı sağlanmasındaki güçlüğün azaltılması ve bu kurumlarda öğretim elemanı olarak çalışmanın özendirilmesi olduğu göz önünde bulundurularak, yoruma açık bir düzenlemeye istinaden bir kamu zararının varlığından söz etmek yerine bu haliyle ödemenin mevzuata uygunluğuna karar verilmesi, dolayısıyla tazmin hükmünün kaldırılması uygun olur.)
Karar verildiği 21.02.2018 tarih ve 44094 sayılı tutanakta yazılı olmakla işbu ilam tanzim kılındı.