YÖK'ün norm kadroda yetki devri yapması hukuken mümkün mü?

Yükseköğretim Kurulunun norm kadro aktarımlarında üniversitelere vermiş olduğu yetki devrinin yasal dayanağı var mı ?

Yükseköğretim Kurulunun norm kadro aktarımlarında üniversitelere vermiş olduğu yetki devrinin yasal dayanağı var mı ?

Bildiğiniz üzere, 10 Temmuz 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 6 ncı maddesinin 3 üncü fıkrasında; "Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine eklenen (III) sayılı cetveldeki kadroların, eklendikleri tarihten itibaren bir ay içinde derece, unvan ve adet itibariyle, bir üniversite içinde ilgili anabilim dalları arasında dağılımı, yükseköğretim kurumlarının görüşü alınarak Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılır. Bu dağılım Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. Bu dağılımda sonradan yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir" düzenleme yer almaktadır.
Diğer taraftan, aynı kararnamenin 11 inci maddenin 4 üncü fıkrasında; "Öğretim elemanı kadrolarına, devlet yükseköğretim kurumları bünyesindeki birimler, önlisans, lisans ve lisansüstü programların sayısı, niteliği ve öğrenci sayıları ile yükseköğretim kurumunun eğitim-öğretim dışında yürüttüğü hizmetler dikkate alınarak Yükseköğretim Kurulunca çıkarılan norm kadro yönetmeliğine göre ilgili devlet yükseköğretim kurumunca atama yapılır." hükmü yer almıştır.
Bu hükümler çerçevesinde, 02 Kasım 2018 tarihli Resmi Gazete'de "Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik" yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Söz konusu yönetmelikte getirilen düzenlemeleri "Yükseköğretim Kurumlarında Norm Kadro Uygulaması Başlıyor" ve "Örneklerle Üniversitelerde Norm Kadro Uygulaması" başlıklı haberlerimizde sizlere izah etmeye gayret ettik.
Norm kadro uygulaması sonrasında aradan geçen bir aylık süreçte herkeste kafalar karmakarışık bir durumda iken, Yükseköğretim Kurulu sürpriz bir kararla kendi tabirleriyle "YÜKSEKÖĞRETİM TARİHİNİN" en büyük yetki devrini üniversitelere yaptı..

Bu yetki devrine göre, üniversiteler kendi bünyesinde asgari kadro içerisinde veya norm kadro içerisinde öğretim üyesi/öğretim görevlisi aktarımlarını yaparak 31 Aralık 2019 tarihine kadar doğrudan ilana çıkma yetkisine haiz oldular..
Yükseköğretim Kurulu, bir senelik vermiş olduğu bu yetki devri ile ilgili gözlem sürecinin sonrasında bu süreyi "ÜNİVERSİTE BAZLI" olarak uzatabilecek.
Buraya kadar tüm yapılanlar üniversitelerde Yükseköğretim Kurulunun da açıklamasında belirttiği üzere, üniversite kültürünün oluşmasına destekleyici adımlar gibi gözükse de, öncelikle böyle bir önemli bir yetkinin devredilmesine dayanak oluşturabilecek bir hüküm var mıdır onu da iyice bilmek gerekmektedir.
Yukarıda en başta yer alan 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 6 ncı maddesinin 3 üncü fıkrasına göre bir üniversite içinde kadroların ilgili anabilim dalları arasında dağılımı üniversitelerin görüşü alınarak, Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılması gerekmektedir.
Dolayısıyla, Yükseköğretim Kurulu kadroların norm kadro aktarımı içerisinde veya asgari kadro sayısı içerisinde anabilim dalları arasında dağılımını/aktarımı ile ilgili yetkisini verebilmesi için 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi bu işleme cevaz vermelidir.
Bu bakımdan, bir yıllık süreçte atama işlemleri ile ilgili üniversitelerde olabilecek idari yargılama süreçleri düşünüldüğünde, Yükseköğretim Kurulunun yetki devrine dayanak oluşturacak bir düzenlemenin 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine eklenmesinin büyük önem arz ettiğini değerlendiriyoruz...
Yavuz Selim KAPLAN