2020 yılında devlet üniversiteleri Araştırma Görevlisi ve Öğretim görevlisi kadroları ne zaman yayınlanır?

2020 yılında devlet üniversiteleri Araştırma Görevlisi ve Öğretim görevlisi kadroları ne zaman yayınlanır?

2020 yılında devlet üniversiteleri Araştırma Görevlisi ve Öğretim görevlisi kadroları ne zaman yayınlanır?

Hatırlayacağınız üzere ilk defa 2019 yılında uygulamaya geçen ve  2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 11 inci maddesinin 1 inci fıkrasında yer alan; "Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamına giren kurum ve kuruluşlarının; memur ve öğretim elemanı kadrolarına açıktan veya diğer kurum ve kuruluşlardan nakil suretiyle yapabilecekleri yıllık atama sayısı, bu sayı sınırlamasına tabi tutulmayacak atamalar ile uygulamaya ilişkin hususlar, öğretim elemanları için Yükseköğretim Kurulunun görüşü alınmak suretiyle, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Devlet Personel Başkanlığının müşterek teklifi üzerine Cumhurbaşkanınca belirlenir." ifadesi yer almaktadır.
Aynı maddenin üçüncü fıkrasında ise; "Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamına giren kurum ve kuruluşlar, izleyen mali yıla ait atama izin taleplerini içinde bulunulan mali yılın kasım ayı sonuna kadar Strateji ve Bütçe Başkanlığına ve Devlet Personel Başkanlığına bildirir." hükümleri yer almıştır. Geçen yıl  tüm devlet üniversitelerine ayrılan araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi kadro sayısı 4000 olarak ihdas edilmiş olup, 04 Şubat 2019 günü Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulmuştur.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi gereği tüm devlet üniversiteleri  2020 yılında ihtiyaç duydukları kadro taleplerini 2019 yılının Kasım ayı sonuna kadar Strateji ve Bütçe Başkanlığına ilettiler. 
Bu kapsamda 2020 yılının araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi kadro sayılarının en geç önümüzdeki hafta Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile yayınlanacağını düşünmekteyiz.
Bu minvalde en geç Mart ayı içerisinde devlet üniversiteleri araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi kadrolarını ilan edebilecektir.


gunluk-ust
araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, ilan akademik ilanlar,