50/d Araştırma Görevlileri 33/a kadrosuna geçti

Bugün yayımlanan Resmi Gazete ile 50/d kadrosunda bulunan araştırma görevlileri 33/a kadrosuna geçti.

Bugün yayımlanan Resmi Gazete ile 50/d kadrosunda bulunan araştırma görevlileri 33/a kadrosuna geçti.

Yükseköğretim kurumlarında görevli 50/d kadrosundaki Araştırma Görevlilerinin 33/a kadrosuna geçmesi için yapılan düzenleme resmi gazete yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kapsamda yasalaşan mevzuaat aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 4- 2547 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 84- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte; 50 nci maddenin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında istihdam edilenlerden tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık eğitimi yapmakta olanlar ve bu eğitimlerini tamamlamış olanlar hariç; tezli yüksek lisans veya doktora/sanatta yeterlik eğitimine devam eden veya bu eğitimlerini tamamlamış araştırma görevlilerinin, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde talep etmeleri ve 7/4/2021 tarihli ve 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununun 3 üncü maddesindeki şartları taşımaları kaydıyla, kadrolarının bulunduğu üniversite tarafından 33 üncü maddenin (a) fıkrası kapsamında atamaları yapılır.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Yükseköğretim Kurulu yetkilidir.”