Danıştay, yüksek lisans yapmış olmak şartına açıklık getirdi!

Danıştay, yüksek lisans jürisi tarafından yapılan tez savunma sınavında başarılı olunması durumunda "resmi olarak yüksek lisansını tamamlamış görünmese de fiilen tamamlanmış olduğuna" hükmetti..

Danıştay, yüksek lisans jürisi tarafından yapılan tez savunma sınavında başarılı olunması durumunda "resmi olarak yüksek lisansını tamamlamış görünmese de fiilen tamamlanmış olduğuna" hükmetti..

Üniversite tarafından "Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu olmak ve bu alanda yüksek lisans yapmış olmak" şartı ile açılan kadro ilanına başvuran ve 11/06/2012 tarihinde yapılan tez sınavı sonucunda başarılı bulunarak jüri tarafından yüksek lisans tezi olarak kabul edilen davacının kadroya atanmasına ilişkin Rektörlük Olur'undan iki gün sonra 06/07/2012 tarihli yüksek lisans diploması ile yüksek lisans derecesini almaya hak kazandığı tespit edildiğinden, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 98. maddesin b fıkrasında bildirilen "Memurluğa alınma şartlarından her hangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması veya memurlukları sırasında bu şartlardan her hangi birini kaybetmesi" hükmü gereği ilanda yer alan yüksek lisans yapmış olmak şartını sağlamadığı gerekçesiyle devlet memurluğu görevine son verilmesi üzerine olayın iptaline yönelik dava konusu teşekkül etmiştir.
İlk derece İdare Mahkemesi atamanın iptaline yönelik işlemde hukuka uyarlık görmezken, Bölge İdare Mahkemesi atanma şartları arasında yer alan yüksek lisans mezunu olma şartını taşımamasına rağmen davacının atanmış olmasını açık hata kapsamında değerlendirmiş ve işlemde hukuka aykırılık bulmamıştır.
Danıştay Sekizinci Dairesi ise, davacının ilanda yer alan ek koşulu hangi tarih itibariyle taşıdığı konusunun hukuki değerlendirme bakımından yoruma müsait olduğu ve davalı idarece ilgili mevzuatın somut olaya uygulanması aşamasında hukuki yorum ve değerlendirme yapılarak, atama tarihinden iki gün sonra diplomasını alan davacının atama işleminden önce 11/06/2012 tarihinde tez sınavında başarılı olarak yüksek lisans tezinin kabul edilmesi üzerine diplomasını almaya hak kazandığı belirtilen tarih itibariyle resmi olarak yüksek lisansını tamamlamış görünmese de fiilen tamamladığına dolayısıyla atama işleminin açık hata kapsamında olmadığına ve işlemde hukuka uyarlık bulunmadığına karar vermiştir.
DANIŞTAY
8. DAİRE E. 2019/5758
K. 2019/7830
T. 26.9.2019
İSTEMİN KONUSU : Ankara Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesinin 30/04/2019 gün ve E:2018/2146, K:2019/1111 Sayılı kararının, temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.
YARGILAMA SÜRECİ :
Dava konusu istem: Dava; davacı tarafından, Gazi Üniversitesi bünyesinde okutman olarak görev yapmakta iken öğretim elemanı ilanında yer alan "Yüksek lisans yapmış olmak" şartını taşımadığının tespit edildiğinden bahisle 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 98. maddesinin ( b ) fıkrası uyarınca devlet memurluğu görevine son verilmesine ilişkin 19/07/2017 tarih ve E.27273 Sayılı işlemin iptali ile dava konusu işlem nedeniyle yoksun kaldığı parasal haklarının görevine son verildiği tarihten itibaren hesaplanacak faiziyle birlikte tazminine karar verilmesi istemiyle açılmıştır.
İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: Ankara 10. İdare Mahkemesince verilen 10/04/2018 tarih ve E:2017/2693, K:2018/830 Sayılı kararda; 31.07.2008 tarih ve 26953 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte ve ilanda yüksek lisans yapmış olma şartının anılan kadroya atanmak için arandığı, davacının ise her ne kadar başvuru esnasında resmi olarak yüksek lisansını tamamlamış görünmese de fiilen tamamladığı ve atanma tarihi itibarıyla yüksek lisans tezinin kabul edilerek diplomasını almaya hak kazandığının görülmesi ayrıca işlemin tesis edildiği tarihte yüksek lisans diplomasının bulunması karşısında atandığı tarih itibariyle aranılan koşulu sağlamadığından bahsedilemeyeceğinden, dava konusu devlet memurluğu görevine son verilmesine ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varıldığı gerekçesiyle dava konusu işlem hukuka aykırı bulunarak iptaline, işlem nedeniyle davacının yoksun kaldığı parasal haklarının görevine son verildiği tarihten itibaren hesaplanacak faiziyle birlikte davalı idare tarafından ödenmesine karar verilmiştir.