Öğretim görevlilerinin görev tanımları belirsiz !

Yasal düzenleme sonrası Uzman kadrolarının yerine geçen uygulamalı birim öğretim görevlilerinin görev tanımları netleştirilmeli!

Yasal düzenleme sonrası Uzman kadrolarının yerine geçen uygulamalı birim öğretim görevlilerinin görev tanımları netleştirilmeli!

7100 sayılı Yükseköğretim Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda yapılan düzenleme sonucunda üniversitelerde Uzman kadroları yürürlükten kaldırılmış, halihazırda bu kadrolarda görev yapmakta olanlar ise anılan kanunun 30 uncu maddesi ile "ÖĞRETİM GÖREVLİSİ" kadrosuna atanmışlardır.

Diğer taraftan, 7100 sayılı Kanunla 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 36 ncı maddesinin üçüncü fıkrası değiştirildi. Yeni düzenlemede; "Öğretim üyesi, kadrosunun bulunduğu yükseköğretim birimi ile sınırlı olmaksızın ve ihtiyaç bulunması halinde görevli olduğu yükseköğretim kurumunda haftada asgari on saat ders vermekle yükümlüdür. Öğretim görevlisi ise haftada asgari on iki saat ders vermekle yükümlüdür. Ancak yükseköğretim kurumlarının uygulamalı birimlerinde görev yapacak olan öğretim görevlileri için ders yükü aranmaz ve bunlara ders ücreti ödenmez. .... " ifadesine göre ilk kez uygulamalı birim tanımı kanuna girdi ve bu birimlere atanacak öğretim görevlilerine ders yükü verilmedi.

Bahsedilen bu düzenlemelerden sonra Üniversitelerin Sağlık Uygulama Araştırma Merkezlerine Hemşirelik mezunu olarak alınan uygulamalı birim Öğretim Görevlilerinin görev tanımlarının standart olmadığı, bazı kurumlarda fiilen Hemşire olarak çalıştırıldıkları ve nöbet tuttukları yönünde şikayetler tarafımıza gelmektedir.

Bilindiği gibi, 7100 sayılı Kanunla birlikte yapılan düzenleme sonrasında 2547 sayılı Kanunun 3/n maddesinde Öğretim Görevlileri; "Yükseköğretim kurumlarında okutulan dersleri vermek, uygulama yapmak veya yaptırmakla yükümlü olan öğretim elemanı" olarak tanımlanmıştır.

Bununla birlikte, 2547 sayılı Kanunun 31 inci maddesinde ise; "Öğretim görevlileri; üniversitelerde ve bağlı birimlerinde bu Kanun uyarınca atanmış öğretim üyesi bulunmayan dersler veya herhangi bir dersin özel bilgi ve uzmanlık isteyen konularının eğitim - öğretim ve uygulamaları için, kendi uzmanlık alanlarındaki çalışma ve eserleri ile tanınmış kişiler, süreli veya ders saati ücreti ile görevlendirilebilirler." denilmiştir.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri birlikte incelendiğinde; üniversitelere uygulamalı birim öğretim görevlisi olarak atanan kişilerin görev tanımlarının mutlaka bir ders veya uygulama faaliyetiyle (staj, laboratuvar vb.) ilişkisi ya da özel uzmanlığı (yazılım, kütüphane, basın-yayın, mütercim-tercüman vb.) gereğince yürütmesi gereken hizmetlerle bağlantısı olması gerektiği düşünülmektedir.

Bu açıdan, özellikle son bir buçuk yılda üniversitelere uygulamalı birim öğretim görevlisi olarak atanan kişilerin keyfi olarak farklı işlerde çalıştırılmalarına dair uygulamalarına dair bir an evvel son verilmesi gerekmektedir.

Yavuz Selim KAPLAN

Memurlar.Net - Özel