Üniversitelerin kadro değişiklik taleplerinin ne zaman yapılacağı hala belirsiz !!!

Yükseköğretim kurumlarının dolu ve boş kadro değişiklik işlemlerinde belirsizlik sürüyor !

Yükseköğretim kurumlarının dolu ve boş kadro değişiklik işlemlerinde belirsizlik sürüyor !

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte yürürlüğe giren 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 7 nci maddesi çerçevesinde kurumların dolu-boş kadro değişikliklerinin Cumhurbaşkanı onayına bağlandığını, ancak her yıl olağan şekilde Aralık-Ocak aylarında yayımlanan dolu-boş kadro değişiklik cetvellerinin bu yılın Mart ayına gelinmesine rağmen halen yayımlanmadı.

13 Nisan 2019 tarihli ve 30744 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2019/79 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında bakanlıklar ve diğer kamu kurumları ile yükseköğretim kurumlarından sadece 8 üniversite (Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, ODTÜ, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Gazi Üniversitesi) olmak üzere toplam 41 kurumun dolu ve boş kadro değişiklikleri yayımlandı.

Fakat, 100'ü aşkın devlet yükseköğretim kurumunun dolu ve boş kadro değişiklikleri ise Mayıs ayına gelmemize rağmen halen yayımlanmamıştır. Uzayan süreç hem kurumlarının kadro planlaması ve ihtiyaçlarını giderme açısından sorun yaratmakta, hem de özellikle dolu kadro derece değişikliği ile özlük hakkına uygun kadro derecesi tahsis edileceklerin maddi kayıplarına neden olmaktadır.

Diğer taraftan, 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin "Yönetmelik ve Tereddütlerin Giderilmesi" başlıklı 13 üncü maddesinin 1 inci fıkrasında; "Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin uygulanmasına, kadro ve pozisyon işlemlerinin elektronik ortamda yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar ile diğer hususlar Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Devlet Personel Başkanlığınca müştereken hazırlanarak Cumhurbaşkanı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir." hükmüne göre mezkür kararname çerçevesinde yürütülecek kadro işlemleri (dolu ve boş kadro değişiklikleri, tenkis-tahsis işlemleri, ihdas talepleri vb. süreçler) ile ilgili yönetmelik halen yayımlanmamıştır.

Bu çerçevede, yıllardır sorunsuz yürütülen kadro değişikliklerinin yeni sistemde nasıl yürütüleceği ve işlemlerin muhatabının da kim olduğu hususunda belirsizlik devam etmekte olup, başta Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü ve Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Devlet Personel Başkanlığı tarafından kadro işlemleri ile ilgili süreçlerin daha fazla uzatılmadan hızlandırılması gerekmektedir !

Memurlar.Net - Özel