Uygulanamayan Akademik Teşkilat Yönetmeliği Yenilenmeli !

Son yıllarda yapılan kanuni düzenlemeler sonucu uygulanamaz hale gelen Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği ne zaman yenilenecek !

Son yıllarda yapılan kanuni düzenlemeler sonucu uygulanamaz hale gelen Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği ne zaman yenilenecek !

Bildiğiniz üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nda öngörülen üniversiteye ait birimlerin akademik yönden teşkilatlanması, işleyiş, görev, yetki ve sorumluluklarıyla, ilgili alt birimlerin üst birimlerle olan ilişkilerini düzenlemek üzere -1982- yılında "Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği" yürürlüğe konmuştur.

Söz konusu yönetmelikte, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda tanımlanan Senato ve Yönetim Kurulunun üyeleri ve görevleri ile Dekanın atanması ve görevleri, Fakülte Kurulu ile Fakülte Yönetim Kurulunun üye seçimleri ve görevleri, Enstitü ve Yüksekokulların organları ve görevleri, Bölüm, Anabilim Dalları ile Bölüm Kurulu ve Anabilim/Anasanat Dalı Kurullarının seçimi ve görevleri ile bu organlarda görev alacak yöneticilerle ilgili ortak düzenlemeler yer almaktadır.

Zamanla yönetmelikte ihtiyaca binaen düzenlemeler yıllar içinde yapılsa da, özellikle son zamanlarda yükseköğretimde yapılan önemli mevzuat değişikliklerinin zorunlu kıldığı hususlar bir türlü Akademik Teşkilat Yönetmeliğine yansıtılamamıştır.

Bunlara şöyle kısaca bir bakacak olursak;

1- 06 Mart 2018 tarihinde yayımlanan 7100 sayılı Kanunla yapılan düzenlemeler çerçevesinde Yardımcı Doçent ve Okutman kadroları kaldırılmış, bunların yerine Doktor Öğretim Üyesi ve Öğretim Görevlisi kadroları gelmiştir. Akademik Teşkilat Yönetmeliğine bu düzenleme yansıtılmamıştır.

2- 29 Ekim 2016 tarihinde yayımlanan 676 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Rektörlük Seçimleri kaldırılarakatamalar doğrudan Cumhurbaşkanlığına bağlanmıştır. Akademik Teşkilat Yönetmeliğinde ise halen Rektörlük seçimi hususu yer almaktadır.

3- 07 Eylül 2016 tarihinde yayımlanan 6745 sayılı Kanunla Rektör Yardımcılarının görev süresi 2547 sayılı Kanunda yapılan düzenleme gereğince Rektörlerin görev süresi ile sınırlı olmak üzere (4 yıl) olarak düzenlenirken Akademik Teşkilat Yönetmeliğinde halen 5 (beş) yıl olarak yer almaktadır.

4- 29 Nisan 2017 tarihinde yayımlanan 690 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 2547 sayılı Kanunda yapılan düzenleme çerçevesinde Rektörlerin yurt dışı izinleri Yükseköğretim Kurulu Başkanının onayına tabi kılınmıştır. Ancak, Akademik Teşkilat Yönetmeliğine bu düzenleme yansıtılmamıştır.

5- 2 Kasım 2018 tarihinde yürürlüğe giren "Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik"in ilgili hükümlerine göre yapılacak kadro taleplerinde bölüm kurulunun isteği şart koşulmuştur. Fakat yürürlükte olan Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliğinde Bölümü Kurulunun görevleri arasında, bölüme bağlı anabilim veya anasanat dallarının eğitim-öğretim uygulama ve araştırma faaliyetlerinin programlarının, araç, gereç ve fiziksel imkanlarından en etkin biçimde yararlanmak için gerekli planların ve işbirliği esaslarının hazırlanması hususunda görüş bildirme yetkisi bulunmaktadır.

Yukarıda kısaca beş maddede özetlediğimiz hususlara bakıldığında, 37 sene önce yürürlüğe konulan Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliğinin artık üniversitelerin değişen yapısına uyum sağlayamadığı açıkça görülmektedir.

Dolayısıyla, yükseköğretimde işleyişin usule uygun bir şekilde yürütülebilmesi ve keyfi kararların alınmasını engellemek amacıyla Yeni YÖK'ün eskiyen mevzuatı bir an evvel değiştirmesi gerekiyor !

Yavuz Selim KAPLAN

Memurlar.Net - Özel