YLSY'de yerleşen öğretim elemanlarının aylıksız izin durumları

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl verilen YLSY bursunu öğretim elemanlarının kazanması halinde aylıksız izin işlemleri nasıl yürütülür ?

Bilindiği gibi, 16 Nisan 1929 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun çerçevesinde uzun süredir Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başta üniversiteler olmak üzere kamu kurumları adına yetiştirilmek amacıyla yurtdışına burslu öğrenci gönderilmektedir.

09 Aralık 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 6764 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 18 inci maddesi ile 1416 sayılı Kanunun 21 inci maddesine eklenen dördüncü fıkrada yer alan; "Kamu kurum ve kuruluşlarında memur olarak çalışırken bu Kanun kapsamında yurt dışına gönderilmeye hak kazananlara, öğrenim süreleri boyunca kurumları tarafından aylıksız izin verilir. Bu kişiler öğrenimlerini başarıyla tamamlayıp mecburi hizmet yükümlülüklerini ifa etmek üzere aylıksız izinli olarak ayrıldıkları kadrolarına döndükten sonra, adına öğrenim gördükleri kurumların ilgili kadrolarına en geç altı ay içerisinde naklen atanırlar. Aylıksız izin sebebinin ortadan kalkmasından itibaren iki ay içinde görevine dönmeyenler, memuriyetten çekilmiş sayılır." hükümlerine göre memur olarak görevine devam etmekte iken YLSY bursunu kazanan adaylara öğrenim süreleri boyunca aylıksız izin hakkı getirilmiş oldu.

Söz konusu kanuni düzenleme yapılırken herhangi bir kısıtlama getirilmemesi sebebiyle halihazırda devlet yükseköğretim kurumlarında 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa tabi olarak görevlerine devam eden öğretim elemanlarının aylıksız izin hakkından yararlanıp yararlanamayacağı hususunda tereddütler yaşanmaktadır.

2547 sayılı Kanunun ek 38 inci maddesi ile yapılan düzenleme çerçevesinde 01 Ocak 2018 tarihinden itibaren tüm araştırma görevlileri aynı kanunun 50/d statüsüne göre atanmakta, bu durumda olan kişiler doktora eğitimlerini tamamlamaları halinde kadroları ile ilişikleri kesilmektedir.

Diğer taraftan, 2547 sayılı Kanunun 33/a maddesi ile atanan araştırma görevlileri ve aynı kanunun 31 inci maddesine göre istihdam edilen öğretim görevlileri de ilgili mevzuatında belirlenen süreler boyunca atanmakta, bu süreler bittikten sonra hizmetlerine ihtiyaç duyulması halinde görev süreleri yenilenmektedir.

Dolayısıyla, halihazırda üniversitelerde görevine devam eden öğretim görevlisi ve araştırma görevlilerinin 1416 sayılı Kanunda yer alan aylıksız izin hakkından yararlanarak yurtdışına gitmeleri halinde yükseköğretim kurumlarının uzunca bir süre bu kadroları kullanamamalarına, bu durumdan dolayı üniversitelerin insan kaynakları planlamasında sorunlara yol açabilecektir.

Nitekim, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından bu konu hakkında verilen bir görüşte; halen devlet yükseköğretim kurumunda araştırma görevlisi olarak doktora eğitimine devam eden bir kişinin 1416 sayılı Kanun kapsamında yurtdışında alacağı lisansüstü eğitim süresince aylıksız izne ayrılma talebi olumsuz olarak değerlendirilmiştir.

Bu bakımdan, YLSY'ye müracaat eden öğretim elemanlarının her ne kadar 1416 sayılı Kanunda aylıksız izin hakkı genel olarak memurlara tanınsa bile, öğretim elemanlarının özel kanunlara tabi olması ve her yıl yeniden atanmaları gibi hususlar birlikte değerlendirildiğinde, bu kişilerin aylıksız izin hakkından yararlandırılmaması gibi bir durumla karşılaşma ihtimalleri çok yüksektir.

Yavuz Selim KAPLAN


Memurlar.Net - Özel

0191206415.pdf