YÖK, Akademik Kadro İlanlarında Uyulması Gereken Kuralları Belirledi

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim üyesi, Araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi ilanlarında uyulacak kuralları belirledi. Bundan sonraki süreçte tüm ilanlarda bu kurallara uyulması gerekiyor.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim üyesi, Araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi ilanlarında uyulacak kuralları belirledi. Bundan sonraki süreçte tüm ilanlarda bu kurallara uyulması gerekiyor.

Yükseköğretim mevzuatına göre öğretim üyesi ve öğretim üyesi dışındaki Öğretim elemanı kadro ilanları 2547 sayılı kanun, 12 Haziran 2018 tarihli ve 30449 sayılı resmi gazetede yayınlanan Öğretim üyeliğine yükseltme ve atanma yönetmeliği ve 9 Kasım 2018 tarihli ve 30590 sayılı resmi gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanları Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin” ilgili maddeleri ile varsa Yükseköğretim kurumlarının atama ve yükseltme kriterlerine uygun olarak Yükseköğretim kurumları tarafından ilgili kanun veya yönetmeliklerde belirtilen yerlerde yayımlanarak yapılmaktadır. 

Bununla birlikte başkanlığımıza gelen çeşitli şikayetler ile konuya ilgili medyada yer alan haberleri incelememizden Yükseköğretim kurumlarının öğretim üyesi ve öğretim üyesi dışındaki Öğretim elemanı kadro ilanlarında ilgili mevzuatlara uygun olmayan bilimsellikten uzak, sübjektif, kişiye özgü ve bir adayı tanımlayan şartlara yer verdikleri tespit edilmiştir. Bundan dolayı, yükseköğretim kurumlarımızın öğretim üyesi ve öğretim üyesi dışındaki Öğretim elemanı kadro ilanlarında aşağıdaki hususlara dikkat etmeleri önem arz etmektedir.

 

Öğretim Üyesi Kadro İlanlarında;


a) Bilimsel, objektif ve denetlenebilir nitelikte olmayan kişiye özgü ve herhangi bir adayı tanımlayan şartlara yer verilmemesine, 

b) Herhangi bir kişinin lisansüstü tez veya uzmanlık tezi ile akademik çalışmalarının adlarının bir kısmını veya tamamını içeren özel şartlara yer verilmemesine,

c) Akademik birimin ihtiyaç duyduğu bilimsel uzmanlık alanlarıyla ilgili (a ve b bentlerinde belirtilen hususlara dikkat etmek suretiyle) şartlara yer verilebilmesine, 

 

 Araştırma görevlisi kadro ilanlarında; 


a) İlan edilen alanla bağlantılı lisans mezuniyetinin yanı sıra “Tezli yüksek lisans ve/veya doktora sanatta yeterlik öğrencisi olmak yapıyor olmak” şartı haricinde herhangi bir ilave şartta yer verilmemesine,

b) Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında  Yönetmelik’de öngörülen asgari  ALES ve yabancı dil puanın üzerinde Senato tarafından belirlenen puan şartlarına yer verilebilmesine, 

 

Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) Kadro İlanlarında;

a) Meslek Yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına başvuracak olanlar hariç olmak üzere öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda  en az tezli yüksek lisans mezunu olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartının aranmasına,

b) Kadronun ilan edildiği alanla ilgili lisans, tezli yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlilik mezunu olmak şartlarına yer verilebilmesine,

c) Yüksek lisans ve veya doktora/sanatta yeterlilik öğrencisi olmak yapıyor olmak şeklinde herhangi bir şartta yer verilmemesine,

ç) Alanında tecrübe sahibi olmak şartı ( mesleki veya ders verme deneyimi) aranacaksa, bu şartın hangi öğrenim düzeyinden sonrasına ait olduğunun, herhangi bir adayı tanımlayacak şekilde belirtilmesine,

 

Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Blrim) Kadro İlanlarında;


a)   Kadronun ilan edildiği alanla ilgili en az tezli yüksek lisans mezunu olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartının aranmasına,

b)   Kadronun ilan edildiği alanla ilgili lisans, tezli yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlilik mezunu olmak şartlarına yer verebilmesine,

c)  “Yüksek lisans ve veya doktora /sanatta yeterlik öğrencisi olmak/yapıyor olmak” şeklinde herhangi bir şartta yer verilmemesine,

ç)   Alanında tecrübe sahibi olmak şartı aranacaksa, bu şartın hangi öğrenim düzeyinden sonrasına ait olduğunun, herhangi bir adayı tanımlayacak şekilde belirtilmesine,

d)  Alanında tecrübe sahibi olmak şartının mesleki deneyim şeklinde istenilmesi durumunda adaylardan talep edilebilecek sertifika ile makine/cihaz kullanımı belgesi gibi belgelerin herhangi bir adayı tanımlayacak şekilde belirlenmesine,

karar verilmiştir.

gunluk-ust
yök, akademikadro