YÖK'ten Lisans Öğrencilerin Azami süreleri için önemli karar

YÖK'ten Lisans öğrencilerinin azami süreleri sonunda ilişiklerinin kesilmesi ile ilgili önemli karar!!!

YÖK'ten Lisans öğrencilerinin azami süreleri sonunda ilişiklerinin kesilmesi ile ilgili önemli karar!!!

YÖK’ten Lisans Öğrencilerin Azami Süreleri için Önemli Karar:
Hatırlanacağı üzere daha önce lisansüstü öğrencilerin azami süreler sonunda mezun olamaması durumunda ilişiklerin kesildiği bu durumun 2020-2021 eğitim öğretim yılı bahar dönemi sonunda lisans öğrencileri için de geçerli olacağını haberimizde paylaşmıştık.

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunda yapılan değişiklikle Önlisans ve Lisans öğrencilerin belli şartlarda ilişiklerin kesilebileceğini kanunla hüküm altına alınmıştı.
Bahse konu Kanunun 44 üncü maddesinde yer alan   " Ancak bu süreler sonunda kayıtlı olduğu öğretim kurumundan mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere bu beş ders için üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl (sınıf geçme esasına göre öğretim yapılan kurumlarda iki öğretim yılı); bir dersten başarısız olanlara ise öğrencilik hakkından yararlanmaksızın sınırsız, başarısız oldukları dersin sınavlarına girme hakkı tanınır. hükmü yer almaktadır. Bu hükümle ilgili olarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca Üniversitelere gönderilen yazıda;
2020-2021 eğitim öğretim yılı sonunda 7 inci yılını tamamlayacak son sınıf öğrencisinin hiç almadığı veya devam koşulunu sağlamadığı derslerin başarısız ders olarak sayılıp sayılamayacağı ve bu derslerden iki ek  sınav  hakkından yararlandırılıp  yararlandırılamayacağı  konusunda;  öğrencilerin  devam koşulunu  sağlamadıkları  için  başarısız  sayıldığı  derslere  ilişkin  olarak  2547  sayılı  Kanunun  44  üncü  maddesinin  (c)  fıkrasında  düzenlenen ek sınav hakkından yararlanabilecekleri, ancak hiç almadıkları derslere ilişkin olarak ek sınav hakkından  yararlanamayacakları bildirilmiştir.
 
Bu kararla 2020-2021 bahar dönemi bütünleme sınavları sonunda 7 inci yılını tamamlayan lisans öğrencilerinin hiç almadıkları veya devamsızlıktan bir dersten kalması durumunda ilişiklerin kesileceği ancak devamsız dersi ve hiç almadığı dersi bulunmuyorsa tüm başarısız dersler için ek sınav hakkı verileceği anlaşılmaktadır.