Tezi reddedilen öğrenciler tezsiz yüksek lisans diploması alabilir mi?

Tezli yüksek lisans tezini teslim edemeyen ya da ders dönemini tamamlayan lisansüstü öğrenciler tezsiz yüksek lisans diploması alabilir mi?

Tezli yüksek lisans tezini teslim edemeyen ya da ders dönemini tamamlayan lisansüstü öğrenciler tezsiz yüksek lisans diploması alabilir mi?

Bildiğiniz üzere Lisansüstü eğitim öğretim yönetmeliği gereğince, yüksek lisans programı toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dahil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Ders dönemini en az 4 yarıyıl ve tez dönemini en fazla 6 yarıyılda tamamlanması zorunludur. bu sürelerde tezli yüksek lisans programlarını tamamlanaması durumunda ilişik kesme süreci başlatılır. 

Peki Tezli yüksek lisans programını hangi durumlarda tamamlanması sonucu Tezsiz Yüksek Lisans diploması nasıl alınır?

Anılan Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin 9 uncu fıkrasınde belirtildiği üzere Tezli yüksek lisans programında Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir." hükmü kapsamında belirtilen şartları sağlamaları durumunda Tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Burada öğrencinin aldığı ve başarmış olduğu tüm dersler kabul edilerek proje hazırlanması için bir dönem süre verilerek öğrencinin tezsiz yüksek lisans diploması alması sağlanır.

Yukarıda belirtilen açıklamalar dışında hiçbir şekilde tezsiz yüksek lisans diploması verilmez.
gunluk-ust
yüksek lisans ilanları, tezli,tezsiz, doktora, akademikadro