Yükseköğretim Kurumunlarında Kurullar ?

Yükseköğretim Kurumlarında hangi kurullar yer almaktadır, kimlerden oluşur, görevleri nelerdir?

Yükseköğretim Kurumlarında hangi kurullar yer almaktadır, kimlerden oluşur, görevleri nelerdir?

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA KURULLAR

 

Yükseköğretim Kurumlarında yer alan kurulları aşağıda saymış olduğumuz kurullardan oluşmaktadır. Bunlar:

 • Üniversite Senatosu
 • Üniversite Yönetim Kurulu
 • Fakülte Kurulu
 • Fakülte Yönetim Kurulu
 • Enstitü Kurulu
 • Enstitü Yönetim Kurulu
 • Yüksekokul Kurulu
 • Yüksekokul Yönetim Kurulu
 • Vakıf Üniversitesi Mütevelli Heyeti

 

Bunlar arasından Üniversite Senatosu hakkında detaylı bilgi için sitemizde yer alan makaleyi inceleyebilir, yükseköğretim hukukunda uzman avukatlarımızdan danışmanlık alabilirsiniz.

 

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU

Üniversite Yönetim Kurulu Kimlerden Oluşur?

 • Rektör (başkan)
 • Dekanlar
 • Üniversiteye bağlı değişik öğretim birim ve alanlarını temsil edecek şekilde senatoca dört yıl için seçilecek üç profesörden oluşur.

 

Ayrıca, Rektör yardımcıları oy hakkı olmaksızın yönetim kurulu toplantılarına katılabilirler.

 

Üniversite Yönetim Kurulu Ne Zaman Toplanır?

Üniversite Yönetim Kurulu, Rektör’ün gerekli gördüğü her zaman toplanabilir.

Üniversite Yönetim Kurulunda Toplantı ve Karar Yeter Sayısı

Üniversite Yönetim Kurulunda toplantı yeter sayısı, kurul üye tamsayısının yarıdan fazlasıdır. Üniversite Yönetim Kurulunda karar yeter sayısı ise, toplantıya katılanların salt çoğunluğudur. Bununla birlikte her üye oyunu kabul veya ret yoluyla vermekle görevlidir. Çekimser oy kullanılamaz.

Üniversite Yönetim Kurulunun Görevleri

 • Yükseköğretim üst kuruluşları ile senato kararlarının uygulanmasında, belirlenen plan ve programlar doğrultusunda rektöre yardım etmek

 

 • Faaliyet plan ve programlarının uygulanmasını sağlamak; üniversiteye bağlı birimlerin önerilerini dikkate alarak yatırım programını, bütçe tasarısı taslağını incelemek ve kendi önerileri ile birlikte rektörlüğe ,vakıf üniversitelerinde ise mütevelli heyetine sunmak

 

 • Üniversite yönetimi ile ilgili rektörün getireceği konularda karar almak

 

 • Fakülte, enstitü ve yüksekokul yönetim kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek kesin karara bağlamak

 

 • Yükseköğretim Kanunu ile verilen diğer görevleri yapmak

 

FAKÜLTE KURULU

Fakülte Kurulu Kimlerden Oluşur?

 • Dekan (Başkan)
 • Fakülteye bağlı bölümlerin başkanları
 • (varsa) fakülteye bağlı enstitü ve yüksekokul müdürleri
 • Üç yıl için fakültedeki profesörlerin kendi aralarından seçecekleri üç öğretim üyesi
 • Doçentlerin kendi aralarından seçecekleri iki öğretim üyesi
 • Doktor öğretim üyelerinin kendi aralarından seçecekleri biröğretim üyesi

Fakülte Kurulu Ne Zaman Toplanır?

Fakülte kurulu olağan şekilde her yarı yıl başında ve sonunda toplanır. Ayrıca Dekan gerekli gördüğü hallerde fakülte kurulunu toplantıya çağırır.

Fakülte Kurulunda Toplantı ve Karar Yeter Sayısı

Fakülte Kurulunda toplantı yeter sayısı, kurul üye tamsayısının yarıdan fazlasıdır. Fakülte Kurulunda karar yeter sayısı ise, toplantıya katılanların salt çoğunluğudur. Bununla birlikte her üye oyunu kabul veya ret yoluyla vermekle görevlidir. Çekimser oy kullanılamaz.

Fakülte Kurulunun Görevleri

 • Fakültenin, eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları, plan, program ve eğitim - öğretim takvimini kararlaştırmak

 

 • Fakülte yönetim kuruluna üye seçmek

 

 • Yükseköğretim Kanunu ile verilen diğer görevleri yapmak

 

FAKÜLTE YÖNETİM KURULU

Fakülte Yönetim Kurulu Kimlerden Oluşur?

 • Dekan (Başkan)
 • Fakülte kurulunun üç yıl için seçeceği üç profesör, iki doçent ve bir yardımcı doçent

Fakülte Yönetim Kurulu Ne Zaman Toplanır?

Fakülte yönetim kurulu, dekanın çağrısı üzerine toplanır.

Fakülte Yönetim Kurulunda Toplantı ve Karar Yeter Sayısı

Fakülte Yönetim Kurulunda toplantı yeter sayısı, kurul üye tamsayısının yarıdan fazlasıdır. Fakülte Yönetim Kurulunda karar yeter sayısı ise, toplantıya katılanların salt çoğunluğudur. Bununla birlikte her üye oyunu kabul veya ret yoluyla vermekle görevlidir. Çekimser oy kullanılamaz.

Fakülte Yönetim Kurulunun Görevleri

 • Fakülte kurulunun kararları ile tespit ettiği esasların uygulanmasında dekana yardım etmek

 

 • Fakültenin eğitim - öğretim, plan ve programları ile takvimin uygulanmasını sağlamak

 

 • Fakültenin yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak

 

 • Dekanın fakülte yönetimi ile ilgili getireceği bütün işlerde karar almak

 

 • Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim - öğretim ve sınavlara ait işlemleri hakkında karar vermek

 

 • Yükseköğretim Kanunu ile verilen diğer görevleri yapmak

 

ENSTİTÜ KURULU

Enstitü Kurulu Kimlerden Oluşur?

 • Müdür (Başkan)
 • Müdür yardımcıları
 • Enstitüyü oluşturan ana bilim dalı başkanları

Enstitü Kurulunda Toplantı ve Karar Yeter Sayısı

Enstitü Kurulunda toplantı yeter sayısı, kurul üye tamsayısının yarıdan fazlasıdır. Enstitü Kurulunda karar yeter sayısı ise, toplantıya katılanların salt çoğunluğudur. Bununla birlikte her üye oyunu kabul veya ret yoluyla vermekle görevlidir. Çekimser oy kullanılamaz.

Enstitü Kurulunun Görevleri

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Fakülte Kurulu'na verilmiş olan görevleri enstitü bakımından yerine getirmektir.

ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU

Enstitü Yönetim Kurulu Kimlerden Oluşur?

 • Müdür (Başkan)
 • Müdür yardımcıları
 • Müdürce gösterilecek altı aday arasından enstitü kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesi

 

Enstitü Yönetim Kurulunda Toplantı ve Karar Yeter Sayısı

Enstitü Yönetim Kurulunda toplantı yeter sayısı, kurul üye tamsayısının yarıdan fazlasıdır. Enstitü Yönetim Kurulunda karar yeter sayısı ise, toplantıya katılanların salt çoğunluğudur. Bununla birlikte her üye oyunu kabul veya ret yoluyla vermekle görevlidir. Çekimser oy kullanılamaz.

Enstitü Yönetim Kurulunun Görevleri

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Fakülte Kurulu'na verilmiş olan görevleri enstitü bakımından yerine getirmektir.

YÜKSEKOKUL KURULU

Yüksekokul Kurulu Kimlerden Oluşur?

 • Müdür (Başkan)
 • Müdür yardımcıları
 • Okulu oluşturan bölüm veya ana bilim dalı başkanları

Yüksekokul Kurulunda Toplantı ve Karar Yeter Sayısı

Yüksekokul Kurulunda toplantı yeter sayısı, kurul üye tamsayısının yarıdan fazlasıdır. Yüksekokul Kurulunda karar yeter sayısı ise, toplantıya katılanların salt çoğunluğudur. Bununla birlikte her üye oyunu kabul veya ret yoluyla vermekle görevlidir. Çekimser oy kullanılamaz.

Yüksekokul Kurulunun Görevleri

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Fakülte Kurulu'na verilmiş olan görevleri enstitü bakımından yerine getirmektir.

YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU

Yüksekokul Yönetim Kurulu Kimlerden Oluşur?

 • Müdür (Başkan)
 • Müdür yardımcıları
 • Müdürce gösterilecek altı aday arasından yüksekokul kurulu tarafından üç yıl için seçileceküç öğretim üyesi

Yüksekokul Yönetim Kurulunda Toplantı ve Karar Yeter Sayısı

Yüksekokul Kurulunda toplantı yeter sayısı, kurul üye tamsayısının yarıdan fazlasıdır. Yüksekokul Kurulunda karar yeter sayısı ise, toplantıya katılanların salt çoğunluğudur. Bununla birlikte her üye oyunu kabul veya ret yoluyla vermekle görevlidir. Çekimser oy kullanılamaz.

Yüksekokul Yönetim Kurulunun Görevleri

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Fakülte Kurulu'na verilmiş olan görevleri enstitü bakımından yerine getirmektir.

VAKIF ÜNİVERSİTESİ MÜTEVELLİ HEYETİ

Vakif Üniversitesi Mütevelli Heyeti Kimlerden Oluşur?

 • Vakıf yönetim organı tarafından 4 yıl için seçilen en az 7 kişi

NOT: En az 2/3'ü yükseköğrenim görmüş olmalıdır. Başkan kendi aralarından seçilir ve Rektör ya da Müdür doğal üyedir.

Vakif Üniversitesi Mütevelli Heyetinde Toplantı ve Karar Yeter Sayısı

Vakif Üniversitesi Mütevelli Heyetinde toplantı yeter sayısı, kurul üye tamsayısının yarıdan fazlasıdır. Vakif Üniversitesi Mütevelli Heyetinde karar yeter sayısı ise, toplantıya katılanların salt çoğunluğudur. Bununla birlikte her üye oyunu kabul veya ret yoluyla vermekle görevlidir. Çekimser oy kullanılamaz.

Vakif Üniversitesi Mütevelli Heyetinin Görevleri

 • Mütevelli heyeti, yükseköğretim kurumunda görevlendirilecek yöneticiler ve öğretim elemanları ile diğer personelin;
 • sözleşmelerini yapar
 • atamalarını, öğretim elemanı dışındaki personelin terfilerini ve görevden alınmalarını onaylar

 

 • Yükseköğretim kurumunun bütçesini kabul eder ve uygulamaları izler.

 

 • Öğrencilerden alınacak ücretleri tespit eder.

 

 • Yükseköğretim Kurulu'nun olumlu görüşü alınmak suretiyle vakıfça hazırlanan yönetmelik hükümlerine göre diğer görevleri yürütür.

AKADEMİK HUKUK & DANIŞMANLIK