Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi 9 Araştırma görevlisi ve 1 Öğretim görevlisi alacak, son başvuru tarihi 23 Ağustos 2019.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı Birimlerine, 15.07.2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 10 sayılı Resmi Gazete

Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete'de

yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş

Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in ilgili maddelerine göre Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi kadrolarına eleman

alınacaktır.

Müracaat Edecek Adaylardan İstenilen Belgeler:

1.) Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, Birimi, Anabilim Dalı, Unvanı, Derecesi ve Adayın ikametgah adresi, telefon numarası, e-

mail adresi vs. açıkça belirtilir.)

2.) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

3.) Özgeçmiş

4.) Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirtir belge

5.) Lisans/Lisansüstü diplomalarının veya geçici mezuniyet belgelerinin onaylı sureti veya E-Devlet çıktısı (Yabancı Yükseköğretim Kurumu

mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belge)

6.) Resmi transkript (Lisans eğitimi ile ilgili) (onaylı belge)

7.) ALES Belgesi

8.) 2 adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

9.) Yabancı Dil Belgesi

10.) Lisansüstü eğitim gördüğüne dair belge (onaylı belge)

11.) Tez aşamasında olan adayların lisansüstü tez konularını belgeleyen onaylı tez formu

12.) Tecrübe durumunu gösterir belge (ilan edilen kadroya bağlı olarak alınacak) (onaylı belge)

13.) Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet Belgesi (Halen bir Kamu Kurumunda çalışmakta olanlar

ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.)

14.) Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (E-Devlet üzerinden alınan belge)

ÖNEMLİ NOTLAR:

1.) Adayların 657 sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.

2.) Adaylarım Devlet Mecburi Hizmet Yükümlülüğü bulunmaması gerekmektedir.

3.) Başvurular ilan edilen kadro birimine (dekanlık/yüksekokul/enstitü) yapılması ve başvuru yapılan birimin internet adresinden ilan sonuçlarının

takip edilmesi gerekmekte olup, İnternet aracılığıyla yapılacak başvurular, postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular

dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Başvuru yapılacak birime ulaşması gerekmektedir. (Postadaki

gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)

4.) Onaylı istenilen belgelerin, Noterden veya Resmi Kurumlarca "Aslı Gibidir" yapılarak onaylanması gerekmektedir.

5.) Sınavlar aynı saatte olacağından müracaat edecek adayların tek bir kadro ilanına müracaat etmeleri gerekmektedir. Birden fazla kadroya başvuran

adayların her iki başvurusu da değerlendirmeye alınmayacaktır. (Birden fazla kadro ilanı olması durumunda)

6.) İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların

atamaları yapılmış olsa dahi ilanın her aşamasında iptal edilebilir.

7.) Adayların "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına

İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'deki başvurulan kadroya ait atanma ile ilgili şartları sağlaması gerekmektedir.

8.) Öğretim görevlisi kadrolarına 2547 sayılı Kanunun 31.maddesi, Araştırma görevlisi kadrolarına 2547 sayılı Kanun'un 50/d maddesi uyarınca

atama yapılacak olup, adayların başvuru tarihi itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmaları gerekir.

9.) İlanımıza http://www.asbu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

SINAV TAKVİMİ:

Adayların ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde ilgili birimlere başvuru yapmaları gerekmektedir.

SON BAŞVURU TARİHİ

: 23.08.2019

ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ : 02.09.2019

SINAV GİRİŞ TARİHİ

: 10.09.2019

: 20.09.2019

0191206415.pdf