Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Araştırma ve Öğretim görevlisi alacak, son başvuru tarihi 23 Ağustos 2019.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 657 sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak kaydıyla, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim

Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında

Yönetmelik'in ilgili maddeleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır.

Genel Şartlar

(1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

(2) ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen

bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai

değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

Özel Şartlar

(1) Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir. Devlet

yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı

aranır.

(2) Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır.

(3) Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda en az tezli yüksek lisans

derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.

Muafiyet

(1) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek

yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı

kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

(2) Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim

elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

SINAV TAKVİMİ

Başvuru Başlangıç Tarihi : 09.08.2019

Son Başvuru Tarihi  : 23.08.2019

Ön Değerlendirme Tarihi : 29.08.2019

Giriş Sınavı Tarihi : 02.09.2019

Sonuç Açıklama Tarihi : 06.09.2019

Duyuruların Yayımlanacağı İnternet Adresi : www.ibu.edu.tr

İSTENİLEN BELGELER

1) Başvuru Dilekçesi

2) Özgeçmiş

3) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

4) Fotoğraf (1 adet)

5) Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi

6) Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Sonuç Belgesi

7) Yabancı Dil Sonuç Belgesi

8) Lisans Transkript (Onaylı Sureti)

9) Öğrenci Durum Belgesi (Arş. Gör. kadrosu başvuruları için)

10) Alanında tecrübe sahibi olduğuna dair belge (Öğr. Gör. kadrosu başvuruları için)

11) Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.)

AÇIKLAMALAR

* E-devlet üzerinden alınan kare kodlu mezuniyet belgeleri ve öğrenci belgeleri başvurularda kabul edilecektir.

* Eksik belgeli ve süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

* Başvurular şahsen veya posta yoluyla ilan edilen birime yapılacak olup, posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru

yapılacak birime ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

* Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvuru yapabilir. Aynı ilan döneminde birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları

değerlendirilmez.

* Yabancı bir yükseköğretim kurumu mezunlarının, diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylandığını gösterir belgeyi

beyan etmeleri gerekmektedir.

0191206415.pdf