Kadir Has Üniversitesi Araştırma Görevlisi Alım İlanı

Kadir Has Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak, son başvuru tarihi 9 Mayıs 2019.

Kadir Has Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak, son başvuru tarihi 9 Mayıs 2019.

Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğünden:
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi / Bilgisayar Mühendisliği Bölümüne Araştırma Görevlisi Alınacaktır
2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 9 Kasım 2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı
Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik” uyarınca aşağıdaki
Kadir Has Üniversitesi’nin ilgili bölümünde görevlendirilmek üzere 1 adet “Araştırma Görevlisi” alınacaktır.
Mühendislik ve
Doğa Bilimleri
Fakültesi
Bilgisayar
Mühendisliği
Araştırma
Görevlisi 1
ALES:75
YDS: 70
Bilgisayar Mühendisliği
veya Yazılım Mühendisliği
alanında lisans mezunu
olmak ve ilgili bölümlerde
Tezli Yüksek Lisans veya
Doktora yapıyor olmak.

Duyuru Başlama Tarihi 24 NİSAN 2019
Son Başvuru Tarihi 09 MAYIS 2019
Ön Değerlendirme Tarihi 15 MAYIS 2019
Giriş Sınav Tarihi 20 MAYIS 2019
Sonuç Açıklama Tarihi 24 MAYIS 2019

Başvuruda İstenen Belgeler:
1. Başvuru Dilekçesi, ( Öğr. Elemanı Başvuru Dilekçesi )
2. Özgeçmiş (YÖK Formatlı),
3. 2 adet fotoğraf
4. Nüfus Cüzdan Fotokopisi
5. Öğrenim Belgeleri (Diplomalar, Transkript, Yabancı Yükseköğretim Kurumu mezunlarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini
gösteren onaylı belge)
6. ALES belgesi (en az 75 puan)
7. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavından en az 70 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan muadili
bir puan aldığını gösterir belge,
8. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.
Notlar:
1. Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100'lük not
sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.
2. Ön değerlendirme ve değerlendirme sonuçları, Üniversitemizin web sitesinde duyurulacaktır. http://www.khas.edu.tr
Başvuru süresi: İlan tarihinden itibaren 15 gündür.
Başvuru Yeri:
Kadir Has Üniversitesi Kadir Has Kampusü, İnsan Kaynakları Direktörlüğü, Cibali/Fatih/İSTANBUL adresine şahsen ya da posta yolu ile başvuruda
bulunulacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar İnsan
Kaynakları Direktörlüğüne ulaşmış olması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.